Obwieszczenia

Obwieszczenia

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta gminy Fałków z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza


organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 3 listopada 2017 r. pocztą elektroniczną: gminafałkow@wp.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):


Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)
Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

 

Zarządzenie Nr 42.doc

formularz uwag.doc

 projekt programu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:28:54 | Data modyfikacji: 2017-10-18 12:32:18.
Decyzja Wójta Gminy Fałków o umorzeniu
postępowania

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o. ul. Marii Opielińskiej 16B/3, 25 - 426 Kielce z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wycofania wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie.

Decyzja Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 12:54:42 | Data modyfikacji: 2017-10-05 12:55:09.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr
SPN.III.7820.1.27.2017

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Smykowie od km 180+700 do km 181+000, w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków-Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Fałków

 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:40:15 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:42:11.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnerów spoza sektora finansów publicznych (z sektora MŚP oraz z poza sektora MŚP) do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik 1: Formularz oferty

Załącznik 2: Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji

Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta

Załącznik 4: Karta Oceny Oferty

Załącznik 5: Oświadczenie MŚP

Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej

Załącznik 9: Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023

Załącznik10: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik 11: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 20:31:11 | Data modyfikacji: 2017-09-08 20:55:20.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa (farmy) elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na części działki nr ewid 386 obręb Skórnice, gm Fałków.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08 | Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08
Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl