Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 09.02.2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie stawu wodnego oraz zastawki piętrzącej o wysokosci piętrzenia do 0,8m na działce nr 1206 w obrębie geodezyjnym Czermno

 obwieszczenie BZP.6730.32.2023,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-09 14:38:22.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, złącza kablowego 15 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek o numerach ewidencyjnych 1805, 1615, 1610, 1423, 1804, 1422, 1656, 1657 w obrębie geodezyjnym Turowice oraz na części działki o numerze ewidenccyjnym 1317 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-02 08:11:09.


Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700  w obrębie Smyków, gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 01.02.2024r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-01 13:25:00 | Data modyfikacji: 2024-02-01 14:50:12.


Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  znak sprawy: OŚ.6220.2.2023.TP dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 31.01.2024 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-31 13:32:09 | Data modyfikacji: 2024-01-31 13:33:10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na części działki o nr ewid. 1226 w obrębie geodezyjnym Budy jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-24 11:19:34.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.: Skórnice, Sułków, Stanisławów, Gustawów, Smyków, Czermno, Olszamowice, Studzieniec, Fałków w gminie Fałków”

 Zawiadomienie 2 z dn. 22.01.2024 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-22 14:18:05 | Data modyfikacji: 2024-01-22 14:18:32.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.: Skórnice, Sułków, Stanisławów, Gustawów, Smyków, Czermno, Olszamowice, Studzieniec, Fałków w gminie Fałków”.

 Zawiadomienie 1 z dn. 22.01.2024 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-22 14:16:20 | Data modyfikacji: 2024-01-22 14:17:02.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie WA.ZUZ.3.4210.379.2023.IM


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-18 11:19:46.

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fałków na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027

Prognoza do Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 Ogłoszenie z dn. 15.01.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-15 10:05:37 | Data modyfikacji: 2024-01-15 10:11:06.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1084, 1085, 1086 i 1087 w m. Czermno, gm. Fałków.


do pobrania: obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-12 10:42:41 | Data modyfikacji: 2024-01-12 10:43:24.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

 Obwieszczenie+w+sprawie+ogłoszenia+kwalifikacji+wojskowej+w+2024+r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-12 09:38:05.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 669/1 obręb Fałków i nr 1465/4 obręb Czermno

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-10 07:44:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1140/5, obręb Czermno

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-10 07:36:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 28.12.2023 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV wraz z budową 6 kontenerowych stacji transformatorowych 15/,4 kV i 4 słupowych stanowisk rozłącznikowych 15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowościach: Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Fałkowska, Kołoniec, Machory, gm. Ruda Maleniecka oraz Zbójno gm. Fałków - obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-04 13:57:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 18.12.2023r w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegajacego na budowie stawu wodnego oraz zastawki piętrzącej o wysokosci piętrzenia do 0,8m na działce nr 1206 w obrębie geodezyjnym Czermno

Obwieszczenie z dnia 18.12.2023r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-18 11:30:53 | Data modyfikacji: 2023-12-18 11:37:43.


Obwieszczenie Starosty Koneckiego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na zmianę decyzji Starosty Koneckiego znak: BP.6740.295.2021.AB z dnia 17.08.2021r. o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej na działce nr 757 w m. Czermno, gm. Fałków


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-13 09:42:01 | Data modyfikacji: 2023-12-13 09:42:31.

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 06.12.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-06 13:26:36 | Data modyfikacji: 2023-12-06 13:27:30.

Zawiadomienie dotyczące nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”

Zawiadomienie z dnia 01.12.2023r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-01 14:11:23.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie nr 14 zarządzonym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.3.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:07:14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o planowanym polowaniu zbiorowym w obwodzie nr 14 zarządzonym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.2.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-21 14:12:44.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700 w obrębie Smyków, gmina Fałków”.

 Zawiadomienie 2 z dn. 17.11.2023 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-17 12:35:16 | Data modyfikacji: 2023-11-17 12:35:55.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700 w obrębie Smyków, gmina Fałków”.

 Zawiadomienie 1 z dn. 17.11.2023r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-17 12:33:25 | Data modyfikacji: 2023-11-17 12:33:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2023

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-31 07:56:47.


Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą dla zamierzenia pod nazwą "Budy II" w msc. Budy, gm. Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-14 09:36:25 | Data modyfikacji: 2023-10-14 09:37:03.

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fałków na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031"

Ogłoszenie z dnia 11.10.2023r

Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:04:58.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”

 zawiadomienie 2 z dn. 05.10.2023 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-05 14:43:52 | Data modyfikacji: 2023-10-05 14:44:49.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”.

 zawiadomienie 1 z dn. 05.10.2023 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-05 14:41:52 | Data modyfikacji: 2023-10-05 14:42:36.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Budy I" o mocy 0,99979 MW na działkach ewidencyjnych nr: 1279, 1299 oraz części działki nr 1298 w obr. Budy, gm. Fałków do pobrania Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-28 10:44:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.5.2023.,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-27 11:59:26 | Data modyfikacji: 2023-09-27 12:00:58.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej nN w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2023,..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-22 09:16:12.


Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fałków na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031”.

 ogłoszenie z dn. 19.09.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-19 14:04:00 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:04:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.5.2023,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:50:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.3.2023.,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:48:15.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”.

 Zawiadomienie z dn. 01.09.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-01 15:01:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 23.08.2023 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2023/2024 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 3 "BUKOWIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.1.2023 z 23.08.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-23 10:54:42.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - ogłoszenie do pobrania


Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:


https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednosteksamorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-18 09:25:36 | Data modyfikacji: 2023-08-18 09:27:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej nN w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.67.33.4.2023...pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-17 09:15:20.


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej w miejscowościach Studzieniec, Wola Szkucka oraz Fałków


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-11 12:37:24 | Data modyfikacji: 2023-08-11 12:38:06.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.3.2023 r...pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-11 12:28:25 | Data modyfikacji: 2023-08-11 12:29:00.
Obwieszczenie Starosty Koneckiego o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN (15kV) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa - Czermno na linię kablową, całe odgałęzienie od stanowiska słupowego nr 79 kierunek Turowice Papiernia 5-0847 wraz z wykonaniem powiązania z linią 15 kV Myślibórz - Sulejów"

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-07 10:32:26 | Data modyfikacji: 2023-08-07 10:42:07.
Nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja
druga

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Fałków ogłasza Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. Dotacja może być przyznana właścicielom zabytków, którzy do dnia 16.03.2023 r. do godziny 13:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami do Urzędu Gminy Fałków. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:

- do 150 000 złotych,

- do 500 000 złotych,

- do 3 500 000 złotych.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Fałków, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach w/w Programu .

Szczegóły programu:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie o naborze wraz z ogłoszeniem oraz wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdują się w załącznikach..


Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie ogłoszenia naboru wniosków z załącznikami

Dodano dnia 14.08.2023 - Wynik przeprowadzonego konkursu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-01 12:43:50 | Data modyfikacji: 2023-08-01 12:44:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.5.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-25 10:37:19.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lipiec 2023

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-19 07:15:47.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.80.2023.MK

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:45:30 | Data modyfikacji: 2023-07-18 09:49:24.

Ogłoszenie Starosty Koneckiego o przystąpieniu do realizacji prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej powiatu koneckiego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:39:22.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej w msc. Studzieniec, Wola Szkucka, Fałków, gm. Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-13 11:26:59.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w obrębach Sulborowice i Turowice, gm. Fałków


obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-05 11:44:23.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: OŚ.6220.1.2023.TP z dn. 29.06.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”.

 zawiadomienie z 29.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-29 11:40:13 | Data modyfikacji: 2023-06-29 12:03:32.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - czerwiec 2023

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-28 07:15:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej nN w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-21 08:45:17.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, 26-260 Czermno, ul. Osnowa 61”, działka nr 1199/1 obręb Czermno, gmina Fałków.

zawiadomienie-obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-16 14:38:06 | Data modyfikacji: 2023-06-16 14:50:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek ewid. 1722, 1720/1, 1719/2, 1728 w obeębie geodezyjnym Starzechowice, jedn. ewid. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2023,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-16 08:39:40 | Data modyfikacji: 2023-06-16 14:46:31.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na części działki o nr ewidencyjnym 239 w obrębie geodezyjnym Sułków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2023 z 26.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-26 11:38:11.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. nr 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”

 Zawiadomienie 3 z dn. 25.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-25 14:28:35.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.86.2023.IM

 

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.86.2023.IM.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-25 11:05:34.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, Czermno, ul. Osnowa 61, działka nr 1199/1 obręb Czermno.

 Zawiadomie 3 z dn. 24.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-24 13:51:14.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.164.2023.MS

 

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.164.2023.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-23 14:26:11.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”,

 Zawiadomienie z dn. 05.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-05 11:30:37.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na części działki o nr ewidencyjnym 239 w obrębie geodezyjnym Sułków.

 obwieszczenie BZP.6733.2.2023 z 05.05.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-05 08:59:15.

Budowa stacji bazowej P4 KNS4432A wraz z infrastrukturą w obr. Zbójno, gm. Fałków, na działkach nr 513, 515 - informacja Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-04 11:50:43.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.92.2023.MS
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-02 11:19:59 | Data modyfikacji: 2023-05-02 12:00:20.
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-02 10:26:09 | Data modyfikacji: 2023-05-02 10:30:29.

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego  Rady Gminy w Fałkowie,  zawiadamiające, że z dniem 02.05.2023 roku przez okres 30 dni, tj. od dnia 02.05.2023r do dnia 31.05.2023r  zostały  wyłożone w Urzędzie Gminy  Fałków  ul. Zamkowa 1A, pokój Nr 102 do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia ogólnonarodowego (państwowego), podlegającego komunalizacji z mocy prawa

Ogłoszenie o komunalizacji z wykazem nieruchomości

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:33:25.

Informacja Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - Budowa stacji bazowej P4 KNS4433B wraz z infrastrukturą w obr. Starzechowice, gm. Fałków, działka nr 660/1

 informacja z 21.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-26 10:12:03.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej oraz słupowych stacji transformatorowych w msc. Fałków, Skórnice, Pląskowice, Turowice, gm. Fałków, w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa - Czermno na linię kablową za łącznikiem 5-O-1229 od stanowiska słupowego nr 34 do stanowiska słupowego nr 76 - etap II gm. Fałków"


Obwieszczenie BP.6741.11.2023.EK

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-25 11:48:06.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: OŚ.6220.2.2022.TP z dn. 17.03.2023 r. na wniosek złożony przez - Solarius Technology Sp. z o.o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Izabelę Kędroń, dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”.

 Zawiadomienie z dn. 20.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-20 12:17:59.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. nr 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”.

 Zawiadomienie2 z dn. 17.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-17 14:19:14.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. nr 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”.

 Zawiadomienie1 z dn. 17.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-17 14:18:25.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 03.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "budowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia w gm. Fałków

 obwieszczenie BP.6740.5.1.2023.JK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-06 11:25:16.

Informacja Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

 informacja BP.6740.89.2023.MP.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-06 11:22:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji zn. BZP.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Czermno w obrębie geodezyjnym Czermno i Wąsosz

 obwieszczenie z dn. 03.04.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-03 09:59:33.

W wyniku ogłoszono  naboru  wniosków  proponowanych  do  zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wyznaczonym terminie do Gminy Fałków wpłynęło 5 wniosków, złożone przez:
1.    Robert Dziuba /  Teresa Krakowiak – Dziuba z Przedborza – 3 wnioski
2.    Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia N.M.P. w Czermnie – 1 wniosek
3.    Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Fałkowie– 1 wniosek

Wszystkie złożone wnioski zostały zaakceptowane i zostaną złożone w trwającym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-31 14:21:45.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

 Obwieszczenie+w+sprawie+ogłoszenia+kwalifikacji+wojskowej+w+2023+r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-31 07:58:18.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię oraz o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 30.03.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:17:21.

Informacja Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 informacja+BP.6740.56.2023.MW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-29 10:08:41 | Data modyfikacji: 2023-03-29 10:09:22.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego zn. BP.6741.11.2023.EK z dnia 21.03.2023r o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV oraz słupach stacji transformatorowych (15/0,4kV) w msc Fałków, Skórnice, Pląskowice, Turowice gm.Fałków, pow.konecki w ramach inwestycji pn." Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa - Czermno na linię kablową, za łacznikiem 5-O-1229 od stanowiska słupowego nr 34 do stanowiska słupowego nr 76 - etap II gm. Fałków"

Obwieszczenie BP.6741.11.2023.EK z dn 21.03.2023r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-23 08:29:48 | Data modyfikacji: 2023-03-23 08:31:39.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na części działki o nr ewidencyjnym 239 w obrębie geodezyjnym Sułków.

 obwieszczenie z 20.03.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-20 13:34:50.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326 obręb Kolonia czermno, gmina Fałków"

Zawiadomienie-obwieszczenie z dn. 17.03.2023 r..pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-17 13:45:35 | Data modyfikacji: 2023-03-17 13:48:12.

Zawiadomienie - Wydłużenie terminu na składanie wniosków, w ramach naboru ogłoszonego przez Gminę Fałków w dniu 9 marca 2023r. na zadania proponowane do  zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  do dnia 27.03.2023 r do godz 13.00

Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-17 08:41:46.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093 obręb ewid. Czermno wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną na działkach nr ewid. 1093, 1140/3 i 1140/2 obręb ewid. Czermno, gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

 Zawiadomienie-obwieszczenie z dn. 14.03.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:06:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Czermno w obrębie geodezyjnym Czermno i Wąsosz

 obwieszczenie z 10.03.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-10 09:36:27.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. Dotacja może być przyznana właścicielom zabytków, którzy do dnia 16.03.2023 r. do godziny 13:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami do Urzędu Gminy Fałków. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:

- do 150 000 złotych,

- do 500 000 złotych,

- do 3 500 000 złotych.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Fałków, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach w/w Programu .

Szczegóły programu:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie o naborze wraz z ogłoszeniem oraz wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdują się w załącznikach.

Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie ogłoszenia naboru wniosków

Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie ogłoszenia naboru wniosków - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-09 07:36:16.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego zn. BP.6740.5.1.2023.Ik z dnia 20.02.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi w miejscowości Papiernia w Gminie Fałków"

 obwieszczenie z 20.02.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-24 14:12:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 23.02.2023 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, trzech stacji transformatorowych słupowych SN/nN, słupa Sn - 3 szt. trzech złączy kablowych ZK SN - 3 szt. linii kablowych nN, linii napowietrznych nN, słupów nN - 5 szt. oraz demontażu istniejących słupów nN - 2 szt. w obrębach geodezyjnych: Studzieniec, Fałków, Wola Szkucka.

 obwieszczenie z 23.02.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-23 11:57:45.

Zawiadomienie Zarządu Zlewni Wody Polskie w Piotrkowie Tryb. o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji znak: WA.ZUZ.3.4210.2449.2021IM z dnia 04.02.2022 r.


zawiadomienie do pobrania:https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie/689720_pozwolenie-wodnoprawne.html

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-16 14:13:39 | Data modyfikacji: 2023-03-09 08:27:36.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”

 Zawiadomienie-obwieszczenie z dn. 15.02.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-15 13:15:43.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093, Obręb: Czermno, Jednostka Ewidencyjna: Fałków, Powiat: Konecki, Województwo: Świętokrzyskie

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 14.02.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-14 12:17:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 31.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, trzech stacji transformatorowych słupowych SN/nN, słupa Sn - 3 szt. trzech złączy kablowych ZK SN - 3 szt. linii kablowych nN, linii napowietrznych nN, słupów nN - 5 szt. oraz demontażu istniejących słupów nN - 2 szt. w obrębach geodezyjnych: Studzieniec, Fałków, Wola Szkucka.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2022 z 31.01.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:02:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 20.01.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej SN na części działek o nr 3 oraz 285  w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.11.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-20 08:44:43.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Czermno w obrębie geodezyjnym Czermno i Wąsosz

 obwieszczenie BZP.6733.1.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-18 11:43:33.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”.

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 10.01.2023r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-10 13:11:49.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 29.12.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej  SN na części działek o nr ewid. 3 oraz 285 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.11.2022 z 29.12.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-29 13:05:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 19.12.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewidencyjnym 1223 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.10.2022 z 19.12.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-19 08:58:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 16.12.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, trzech stacji transformatorowych słupowych SN/nN, słupa Sn - 3 szt. trzech złączy kablowych ZK SN - 3 szt. linii kablowych nN, linii napowietrznych nN, słupów nN - 5 szt. oraz demontażu istniejących słupów nN - 2 szt. w obrębach geodezyjnych: Studzieniec, Fałków, Wola Szkucka.

 obwieszczenie BZP.6733.12.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-16 11:16:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 16.12.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 513, 515 w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.9.2022 z 16.12.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-16 11:10:42.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 14.12.2022r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4433B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 660/1 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie zn. BZP.6733.8.2022 z dn. 14.12.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-14 10:02:05.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji z dnia 28 listopada 2022 r.

 obwieszczenie 28.11.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-05 11:35:55.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 02.12.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewidencyjnym 1223 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.67.33.10.2022 z 02.12.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-02 12:01:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 22.11.2022r o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4433B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 660/1 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.8.2022..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:38:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 22.11.2022r o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 513, 515 w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.9.2022..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:35:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 07.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej  SN na części działek o nr ewid. 3 oraz 285 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.11.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-07 13:15:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 07.11.2022 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-07 13:11:06.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 13.10.2022 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 2 "ZALESIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:59:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 13.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewidencyjnym 1223 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-13 11:46:37.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, Czermno, ul. Osnowa 61, działka nr 1199/1 obręb Czermno.

Zawiadomienie z dnia 10.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-10 14:53:05.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, Czermno, ul. Osnowa 61, działka nr 1199/1 obręb Czermno.

Zawiadomienie z dnia 10.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-10 14:51:11.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”.

Zawiadomienie z dnia 04.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-04 14:02:31.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”.

Zawiadomienie z dnia 04.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-04 14:01:03.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093, Obręb: Czermno, Jednostka Ewidencyjna: Fałków, Powiat: Konecki, Województwo: Świętokrzyskie

Zawiadomienie z dn 16.09.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-16 14:01:38.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093, Obręb: Czermno, Jednostka Ewidencyjna: Fałków, Powiat: Konecki, Województwo: Świętokrzyskie.

Zawiadomienie z dn 15.09.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-15 15:11:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości - wrzesień 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-14 08:03:57.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul.Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”


 

Zawiadomienie z dn.06.09.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:49:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 06.09.2022r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnej 660/1 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.8.2022 z dn 06.09.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:03:29.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 06.09.2022r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 513, 515 w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.9.2022 z dn 06.09.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:00:54 | Data modyfikacji: 2022-09-06 13:04:59.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 26.08.2022 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 3 "BUKOWIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-26 10:12:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 19.08.2022 r. w sprawie polowania zbiorowego  w obwodach łowieckich nr 14 i 254 zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-19 10:18:14.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 410 i 423/21 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 15:01:44 | Data modyfikacji: 2022-08-12 15:04:00.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działki o nr ewidencyjnych 825 w obrębie geodezyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 15:00:00.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 1805, 1610, 1423, 1422 i 1804 w obrębie geodezyjnym Turowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 14:57:14.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 132 oraz 117/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 14:53:36.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych - stawów rybnych - połozonych na działkach o nr ewid 370/1, 370/2. 371/1, 371/2 obręb 0003 Kolonia Czermno, gmina Fałków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-02 12:59:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 1805, 1610, 1423, 1422, 1804 w obrębie geodezyjnym Turowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.5.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:35:23.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działki o nr ewidencyjnym 825 w obrębie geodezyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.4.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:33:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 410 oraz 423/21 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.3.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:31:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 132 oraz 117/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.2.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:25:39 | Data modyfikacji: 2022-07-22 09:27:50.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.86 z 23 czerwca 2022 r. o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”


Obwieszczenie WOOŚ.420.7.2020.AZi.86

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:43:00 | Data modyfikacji: 2022-06-29 14:44:33.

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.85 z 23 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”


Ogłoszenie WOOŚ.420.7.2020.AZi.85

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:38:38 | Data modyfikacji: 2022-06-29 14:40:27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Turowice, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:37:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Wąsosz, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:37:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Fałków, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:36:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Sulborowice, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:36:00.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Maj 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-25 07:07:44.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków.

 Zawiadomienie z dn. 17.05.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-17 13:13:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Kwiecień 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-27 07:27:08.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”,

 Zawiadomienie z dn. 22.04.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:13:53.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchmości do dzierżawy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-06 07:27:34 | Data modyfikacji: 2022-04-06 07:28:05.

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków - złożonego przez - DuSoleil Sp. z o.o. ul. Starorudzka 10b 93-418 Łódź, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Garncarka.

 Zawiadomienie 3 z dn. 05.04.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-05 13:15:33.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości - Marzec 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-30 07:15:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 28.03.2022 owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektrenergetycznej SN na działce o numerze ewid. 277 w obrębie geodezyjnym Pląskowice.

 obwieszczenie z dnia 28.03.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-28 08:17:06.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 Obwieszczenie+A3+2022+r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-21 07:09:23.

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego w dniu 5 listopada 2021 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”


 

Zawiadomienie OŚ.6220.7.2020.TP z dnia 16.03.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-16 14:24:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałkówz dnia 10.03.2022 o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektrenergetycznej SN na działce o numerze ewid. 277 w obrębie geodezyjnym Pląskowice.

Obwieszczenie z dnia 10.03.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:15:26.

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego  Rady Gminy w Fałkowiezawiadamiające, że z dniem 01.03.2022 roku przez okres 30 dni, tj. od dnia 01.03.2022r do dnia 30.03.2022r  zostały  wyłożone w Urzędzie Gminy  Fałków  ul. Zamkowa 1A, pokój Nr 102 do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia ogólnonarodowego (państwowego), podlegającego komunalizacji z mocy prawa


 Ogłoszenie o komunalizacji z wykazem nieruchomości..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-01 07:36:26 | Data modyfikacji: 2022-03-01 07:37:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektrenergetycznej SN na działce o numerze ewid. 277 w obrębie geodezyjnym Pląskowice.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-31 10:00:45 | Data modyfikacji: 2022-01-31 10:01:19.

Decyzja Starosty Koneckiego z dnia 13.01.2022r w sprawie uznania nieruchomosci nr 62/2 połozonej w Sulborowicach za mienie gromadzkie

 Decyzja Starosty Koneckiego dn13.01.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:28:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej sN 15kV i nN 0,4 kV w obrębach geodezyjnych: Sulborowice i Turowice.

 obwieszczenie BZP. 6733.5.2021 z 11.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-11 09:44:43.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 3 stycznia 2022 r. o wystąpieniu do organów współdziałających w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrzynych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transfomatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręg Kolonia Czermno, gmina Fałków.

 Zawiadomienie 2 z dn. 03.01.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-03 14:51:32.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 3 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrzynych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transfomatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręg Kolonia Czermno, gmina Fałków.

 Zawiadomienie 1 z dn. 03.01.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-03 14:49:38.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 808 obręb Skórnice"

 Zawiadomienie z dn. 30.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:38:20.

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Gminy w Fałkowie, zawiadamiające że z dniem 30.12.2021r przez okres 30 dni tj.od 30.12.2021 do 28.01.2022r zostały wyłozone w Urzędzie Gminy w Fałkowie pok 102 do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia ogólnonarodowego (państwowego), podlegającego komunalizacji z mocy prawa, obejmujące nieruchomości wskazane w niniejszym Ogłoszeniu

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Gminy w Fałkowie o komunalizacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-12-30 07:10:07 | Data modyfikacji: 2021-12-30 07:12:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej sN 15kV i nN 0,4 kV w obrębach geodezyjnych: Sulborowice i Turowice.

 obwieszczenie BZP.6733.5.2021..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-12-13 10:53:22.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 808 obręb Skórnice"

 Zawiadomienie 02.12.2021r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-12-02 09:37:01.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości - Listopad 2021

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-30 07:34:09.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o mocy do 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące”, na nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Fałków na części działki nr ewid. 939/2

 Zawiadomienie z dn. 16.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-16 13:43:39.

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Barbarka w km 9+780 na działce o nr ewidencyjnym 1693 obręb 0012 Turowice, gmina Fałków oraz w km 10+520 na działce o nr ewidencyjnym 244 obręb 0016 Pląskowice, gmina Fałków linii kablowej średniego napięcia w rurach osłonowych metodą przewiertu sterowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa-Czermno na linię kablową za łącznikiem 5-O-1229 od stanowiska słupowego nr 34 do stanowiska 76-ETAP II,  gmina Fałków”.


Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:36:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 08.11.2021 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 planowanych do przeprowadzenia w obwodzie łowieckim nr 12 zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.10.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:21:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 08.11.2021 r. zawierające skorygowany kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 2 "ZALESIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.9.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-08 13:18:59.

Zawiadomienie-obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie-obwieszczenie z dn. 05.11.2021r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-05 14:47:00.

Zawiadomienie-obwieszczenie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie z dn. 05.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-05 14:40:47 | Data modyfikacji: 2021-11-05 14:42:40.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 28.10.2021 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 2 "ZALESIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.8.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-28 14:37:47.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 27.10.2021 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 113 "VENATOR" w Warszawie

 obwieszczenie z 27.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:57:55.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice,  gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 27.10.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-27 09:52:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej sN 15kV i nN 0,4 kV w obrębach geodezyjnych: Sulborowice i Turowice.

 obwieszczenie BZP.6733.5.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:46:57.

Ogłoszenie Wójta Gminy Fałków w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru uprawy maku lub konopii włóknistych w 2022 r.

 ogłoszenie z 22.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-22 12:30:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 22.10.2021 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 50 "LUBONIE" w Przedborzu

 obwieszczenie OKR.6151.6.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-22 12:28:15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 22.10.2021 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 47 "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OKR.6151.5.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-22 12:26:23.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej sN 15kV i nN 0,4 kV w obrębach geodezyjnych: Sulborowice i Turowice.

 obwieszczenie BZP.6733.4.2021,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-20 12:58:46 | Data modyfikacji: 2021-10-20 12:59:19.

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o mocy do 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące”, na nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Fałków na części działki nr ewid. 939/2

 Zawiadomienie z dn. 15.10.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-15 14:17:34.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej sN 15kV i nN 0,4 kV w obrębach geodezyjnych: Sulborowice i Turowice.

 obwieszczenie BZP.6733.4.2021..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-15 08:21:14.

Zawiadomienie-obwieszczenie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych ’’Budy I” oraz ’’Budy II” o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb: 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków

 Zawiadomienie z dn. 11.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-11 15:06:31 | Data modyfikacji: 2021-10-11 15:10:23.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działkach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1985, 1086 oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków

 Zawiadomienie z dn. 04.10.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-04 14:51:34.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków zawierające że w dniu 20.09.2021r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Skórnice, Turowice, Fałków i Plądkowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 Obwieszczenie Wójta Gminy z 20.09.2021r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-20 10:12:21.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 17.09.2021 r. zawierające skorygowany kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 3 "Bukowie" w Końskich.

 obwieszczenie OKR.6151.4.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-17 11:26:34.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice,  gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 08.09.2021 r.(1).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-08 11:15:39.

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pn. Budowia kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych ’’Budy I” oraz ’’Budy II” o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb: 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków

 Zawiadomienie z dn. 07.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-07 14:36:47 | Data modyfikacji: 2021-09-07 14:37:10.

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wiosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działkach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1985, 1086 oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków

 Zawiadomienie z dn. 06.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-06 13:52:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 06.09.2021 r. - terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 3 "BUKOWIE" w Końskich - sezon 2021-2022

 obwieszczenie OKR.6151.3.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-06 13:46:08.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 808 obręb Skórnice".

 Zawiadomienie 2 z dn. 03.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-03 14:32:04.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 808 obręb Skórnice".

 Zawiadomienie 1 z dn. 03.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-03 14:30:15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej sN 15kV i nN 0,4 kV w obrębach geodezyjnych: Sulborowice i Turowice.

 obwieszczenie BZP.6733.4.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-02 12:58:37.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałająych w związku z postępowaniem administracyjnym OŚ.6220.5.2021.TP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej, tj. moduły fotowoltaiczne na kontrukcji wsporczej o mocy 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące" na nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Fałków na części działki nr ewid. 939/2

Obwieszczenie-zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-26 11:54:20 | Data modyfikacji: 2021-08-26 12:01:34.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6220.5.2021.TP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej, tj. moduły fotowoltaiczne na kontrukcji wsporczej o mocy 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące" na nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Fałków na części działki nr ewid. 939/2

 Zawiadomienie 1 z dn. 26.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-26 11:48:11 | Data modyfikacji: 2021-08-26 11:52:19.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i niskiego napięcia (0,4kV), budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV w obrębach geodezyjnych Skórnice, Turowice i Pląskowice.

 obwieszczenie BZP.6733.2.2021..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-24 10:10:01.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dn. 18.08.2021 r. o wydaniu decyzji zn. BP.6741.35.2021.MW o pozowleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w obrębach geodezyjnych Czermno i Wąsosz w ramach zamierzenia pod nazwą " Budowa linii kablowej jako powiązanie dwóch ciągów liniowych Przedbórz-Końskie i Szreniawa-Czermno z wymianą stacji SN nr 5-0819" "Wąsosz 1"


Obwieszczenie BP.6741.35.2021.MW

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-23 10:15:37 | Data modyfikacji: 2021-08-23 10:43:12.

 Obwieszczenie Starosty Koneckiego dotyczące wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej w m. Czermno gm. Fałków, na działce o numerze ewidencyjnym 757


Obwieszczenie Starosty Koneckiego BP.6740.295.2021.AB


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-20 11:51:45 | Data modyfikacji: 2021-08-20 11:55:53.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego dotyczące opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku"

do pobrania:

-Obwieszczenie Starosty Koneckiego
-Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022-2015 z    perspektywą do 2029 roku
-Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku"
-Załącznik Nr 1 - cele środowiskowe dokumentów strategicznych

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-20 11:33:19 | Data modyfikacji: 2021-08-20 11:50:55.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 20.08.2021 r. w sprawie polowania zbiorowego  w obwodzie łowieckim nr 315 prowadzonego przez Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OKR.6151.2.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-20 10:39:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowań zbiorowych - sezon łowiecki 2021-2022 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 25 "ŁOŚ" w Przedborzu.

 obwieszczenie OKR.6151.1.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-10 14:45:10.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 26.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w obrębach geodezyjnych Czermno i Wąsosz

 obwieszczenie BP.6741.35.2021.MW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-07-29 14:21:25.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą elementy sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym: Skórnice, Turowice, Pląskowice

 obwieszczenie BZP.6733.2.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-07-12 12:28:59.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w związku z  postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice, gmina Fałków".

 Zawiadomienie OŚ.6220.3.2021 o wystąpieniu od organów współdziałających z dn. 24.06.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:07:06.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice, gmina Fałków".

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6220.3.2021 z dn. 24.06.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:02:57 | Data modyfikacji: 2021-06-24 15:07:26.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia lub wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 01.06.2021r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:00:45.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży stanowiących własność gminy Fałków


 Wykaz do sprzedaży - maj 2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-05-19 09:04:03 | Data modyfikacji: 2021-05-19 09:05:35.

Zawiadomienie -obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sądowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

Obwieszczenie-zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-05-18 13:35:24 | Data modyfikacji: 2021-05-18 13:42:24.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody poweirzchniowe płynące telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu pod dnem rzeki Barbarka na działce nr ew. 430/27 obręb Skórnice w miejscowości Skórnice

 obwieszczenie WA.RUZ.4210.83.2021.MJ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:34:48 | Data modyfikacji: 2021-05-06 13:36:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacjny na działce nr 811 w obrębie geodezyjnym Skórnice

 obwieszczenie z dnia 29.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:26:06.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 22.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Szreniawa-Czermno na linię kablową od GPZ Szreniawa do stanowiska słupowego nr 112 i 118 - etap 2"

 obwieszczenie BP.6741.9.2021.AB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:09:18.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie wojewóztwa świętokrzyskiego

 obwieszczenie - kwalifikacja wojskowa w 2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-27 07:30:37.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałajacych w sprawie wydania opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1085, 1086, oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

 Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejacych 23.04.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:37:02.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1085, 1086, oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 23.04.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:35:35.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych "Budy I" oraz "Budy II" o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków".

 Zawiadomienie o wystąpieniu do organów współdziałających z 16.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:18:32.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych "Budy I" oraz "Budy II" o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków".

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 16.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:15:15.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacjny na działce nr 811 w obrębie geodezyjnym Skórnice.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2021 z 07.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:28:32.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia lub wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie-obwieszczenie OŚ.6220.7.2020.TP z dn 01.04.2021r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-01 18:22:40 | Data modyfikacji: 2021-04-01 18:36:03.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 23.03.2021r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 15kV Szreniawa-Czermno na linię kablową od GPZ Szreniawa do stanowiska słupowego nr 112 i 118 - etap 2"


Obwieszczenie Starosty Koneckiego BP.6741.9.2021.AB

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:02:55 | Data modyfikacji: 2021-03-26 10:07:41.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacjny na działce nr 811 w obrębie geodezyjnym Skórnice.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2021 z 19.02.2021r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-19 13:09:13.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 zawiad-obw. zn. OŚ.6220.7.2020.TP z 15.02.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:12:45.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie OŚ.6220.7.2020.TP..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-18 13:34:50.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie OŚ.6220.7.2020.TP,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-18 13:32:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji  znak: BZP.6722.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  SN 15 kV w obrębach geodezyjnych: Wąsosz, Czermno, Skórnice gm. Fałków i Józefów Stary - gmina Przedbórz

 obwieszczenie z dnia 17.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:05:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębach geodezyjnych: Wąsosz, Czermno, Skórnice gm. Fałków i Józefów Stary - gmina Przedbórz

 obwieszczenie BZP.6733.5.2020 z 01.12.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-01 11:07:39.

Ogłoszenie Wójta Gminy Fałków w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru uprawy maku lub konopii włóknistych w 2021 r.

 ogłoszenie z 12.11.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:03:02 | Data modyfikacji: 2020-11-12 10:04:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 30.10.2020 r. - terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 3 "BUKOWIE" w obwodzie łowieckim nr 21 i 35 - sezon 2020-2021

 obwieszczenie OŚ.6151.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:21:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie terminarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 47 "Leśnik" w obrębie łowieckim nr 315 - sezon 2020/2021

 obwieszczenie OŚ.6151.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-16 14:42:07.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  SN 15 kV w obrębach geodezyjnych: Wąsosz, Czermno, Skórnice gm. Fałków i Józefów Stary - gmina Przedbórz

 obwieszczenie BZP.6733.5.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-12 10:05:47.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji zn: BZP.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Papiernia

 obwieszczenie z dnia 14.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-14 09:19:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 13.08.2020 r. - kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2020/2021przez Koło Łowieckie Nr 25 ŁOŚ w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-13 12:10:35.

Obwieszczenia Wójta Gminy Fałków z dnia 12.08.2020 r. w sprawie polowania zbiorowego  w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:11:37.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków nr 1b/2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Czermno

Obwieszczenie nr 1b 2020 z dnia 28.07.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:23:34.

Zawiadomienie-obwieszczenie nr 2b o wydaniu decyzji  znak: OŚr.6220.2.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Elektrowni słonecznej (farmy fotowoltainczej) wraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Czermno.

 zawiadomienie-obwieszczenie nr 2b z 27.07.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-27 13:33:34.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej w msc. Papiernia

 Obwieszczenie BZP.6733.4.2020..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-21 11:41:36.

Zawiadomienie-obwieszczenie Nr 1a/2020 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowosci Czermno.

 zawiadomienie-obwieszczenie ÓSR.6220.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:35:54.

Zawiadomienie-obwieszczenie Nr 2a/2020 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) wraz z inferastrukturą towarzyszącą w obrębie Czermno

obwieszczenie OŚR.6220.2.2020..pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:00:35 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:05:31.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Budy"

 zawiadomienie - obwieszczenie OŚR.6220.3.2020..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:40:39.

Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 09.06.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodkła wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

 zarządzenie nr 7 Kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-09 09:06:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrzej w miejscowosci Papiernia w obrębie geodezyjnym Sulborowice, gm. Fałków

obwieszczenie BZP.6733.4.2020

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:52:49 | Data modyfikacji: 2020-06-09 08:58:16.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Budy o łącznej mocy do 1 MW w n. Budy.

 obwieszczenie OŚR.6220.3.2020..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:06:03.

Zarządzenie nr 6/2020 Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 20.05.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodkła wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

 zarządzenie nr 6 kierownika GOPS z 25.05.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-27 10:52:49.

Zawiadomienie -Obwieszczenie Nr 2/2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czermno

 zawiadomienie OŚ.6220.2.2020 nr 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:10:03.

Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 08.05.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 5 Kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:03:29.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego zn. SPN.II.752.16.2019 o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzajaących nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 20003 r. we władaniu PKP S.A. niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

 Obwieszczenie przed wyd. dec.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-05 07:17:23.

Zawiadomienie-Obwieszczenie nr 3/2020 Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Budy" o łącznej mocy do 1 MW w miejscowości Budy

 obwieszczenie nr 3.2020 OŚR.6220.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:50:26.

Zarządzenie Nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 27.04.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 4 Kierownika GOPS z 27.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-27 12:59:48.

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Czermno gm. Fałków

 zawiadomienie OŚR.6220.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-23 11:12:34.

obwieszeczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 20.04.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy OSP - świetlicy wiejskiej  wraz z niezbędną infarstrukturą techniczną w miejscowości Fałków.

 obwieszczenie BZP.6733.3.2020 z dnia 20.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:13:07.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 20.04.2020 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Skórnice

 obwieszczenie BZP.6733.2.2020 z dnia 20.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:01:50.

Zarządzenie Nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 10.04.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 3 kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-10 11:23:26.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy OSP - świetlicy wiejskiej w obrębie godezyjnym Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2020,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:53:27.

obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Skórnice,

 obwieszczenie BZP.6733.2.2020,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-06 08:34:05.

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 25.03.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 2 kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-26 15:13:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków - zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: BZP.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN15 kV i nN 0,4 kV, obrębie geodezyjnym Czermno Kolonia i Budy

 obwieszczenie z dnia 18.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:27:22.

Zarządzenie Wójta gminy Fałków z dnia 16 marca 2020 r.  w sprawie działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem episemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

 zarządzenie nr 19.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-18 08:15:20.

Zarządzenie Nr 1/2020 Kieronika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Fałkowie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie tymczasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie kierownika gops.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:47:03.

Decyzja Starosty Koneckiego znak: GN.6827.3.2019 z dnia 04.03.2020r orzekająca że nieruchomość połozona w obrębie ewidencyjnym 260501_2.0004 Fałków w gminie Fałków, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 827 o pow.0,46 ha stanowi mienie gromadzkie.

Decyzja Starosty Koneckiego GN.6827.3.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-11 09:43:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków znak BZP.6733.1.2020 z dnia 03.03 2020 r o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w obrębach geodezyjnych Czermno, Kolonia Czermno, Budy.

 obwieszczenie. BZP.6733.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-03 10:14:47.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawu wodnego, trasy rowu melioracyjnego i budowę przepustu na działce ew. 374 w miejscowości Czermno-Kolonia

 zawiadomienieWA.ZUZ.3.421.649.2019.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-27 12:30:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy OSP - świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-26 10:35:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Skórnice gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-19 11:19:19.

zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.99.2019.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:34:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków znak BZP.6733.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie BZP.6733.1.2020

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-20 09:38:50.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w prawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 Obwieszczenie 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-16 08:28:54.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez rzekę Barbarkę przewodów w rurze osłonowej na działce ewid. 1610 w obrębie Turowice, gm. Fałków

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.949.2019.MK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:26:05 | Data modyfikacji: 2019-12-31 10:26:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia realizowanego przez PKP Energetyka Budownictwo Sp. z o. o. ul. Hoża 86/1, 00 682 Warszawa polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pląskowice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda, na działce o nr ewidencyjnym 389/2 obręb geod. Skórnice, gm. Fałków

OBWIESZCZENIE OŚr.6220.2.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:54:38 | Data modyfikacji: 2019-12-17 12:58:42.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 12 zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz.

 obwieszczenie OŚr.6151.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:13:56 | Data modyfikacji: 2019-12-06 12:17:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV pląskowice, składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1MW każda na działce o nr ewidencyjnym 389/2 obręb Skórnice gm. Fałków

 obwieszczenie OŚr.6220.2.2019 z 06.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:44:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: BZP.6733.7.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0.4 kV na działkach w obrębie Wąsosz

 obwieszczenie z 06.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:29:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 297 - Koło Łowieckie "LUBONIE" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:42:22 | Data modyfikacji: 2019-11-05 09:45:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0.4 kV w obrębie geodezyjnym Wąsosz

 obwieszczenie BZP.6733.7.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 08:23:22.

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV pląskowice, składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1MW każda na działce o nr ewidencyjnym 359/2 obręb Skórnice gm. Fałków


 

zawiadomienie OŚr.6220.2.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:00:55 | Data modyfikacji: 2019-09-23 13:01:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Przedborzu

 OŚr. 6151.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-16 10:30:02 | Data modyfikacji: 2019-09-16 10:30:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie BZP.6733.7.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-10 14:03:47.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczaca budowy linii kablowej oświwtlenia ulicznego  w obrębie geodezyjnym Kolonia Czermno

 obwieszczenie z 04.09.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:03:26.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego, o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych przez linie kolejowe

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegko SPN.II.752.20.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-29 07:52:34.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniu zbiorowym w obwodzie zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12

obwieszczenie Ośr.6151.9.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-16 14:39:50 | Data modyfikacji: 2019-08-16 14:40:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowie sieci telekomuniakacyjnej w obrębie geodezyjnym Czermno i Kolonia Czermno.

 obwieszczenie BZP.6733.5.2019 z 12.08.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:55:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "Leśnik" w Przedborzu

obwieszczenie OŚr.6151.8.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:20:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniu zbiorowym zarządzonym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12

obwieszczenie OŚr.6151.7.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:18:28.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniach zbiorowych planowanych przez Koło Łowieckie nr 3 BUKOWIE w Końskich

 obwieszczenie OŚr.6151.6.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:39:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniach zbiorowych planowanych przez Koło Łowieckie nr 25 ŁOŚ w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.5.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:36:32.

Pismo Świętokrzyskiego inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczące prowadzenia badań powietrza w rejonie zabudowy mieszkaniowej Fałkowa związku z pożarem odpadów na terenie Spółki Polskie Odpady Komunalne

 informacja pożar_NEW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-26 15:01:50.

Informacja Wójta Gminy Fałków o zamiarze przebudowy drogi gminnej Nr 322004T Zbójno-Greszczyn i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Informacja Wójta Gminy Fałków z dnia 10.07.2019 o zamiarze przebudowy drogio zamiarze

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-10 09:04:00.

VITA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


do pobrania:

 ogłoszenia.zip

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:04:05 | Data modyfikacji: 2019-07-02 08:05:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowie sieci telekomuniakacyjnej w obrębie geodezyjnym Czermno i Kolonia Czermno.

 obwieszczenie BZP.6733.5.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:54:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV).

 Obwieszczenie BPI.6733.1.17.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-13 08:36:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka Znak: BPI.6733.1.15.2019 - do pobrania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-16 13:16:41 | Data modyfikacji: 2019-05-16 13:17:21.

Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-13 07:44:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 10.05.2019r zawiadamiającego o wydaniu decyzji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dn.10.05.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:21:34 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:23:18.

Zarządzenie nr 11/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedbórz z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów Nadleśnictwa Przedbórz. Zakaz obowiązuje od dnia 09.05.2019 r. do dnia 30.05.2019 w oddziałach leśnych zaznaczonych na mapie załaczone do zarządzenia.


zarządzenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-02 07:40:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka Znak BPI.6733.1.13.2019 z dnia 11.04.2019 r. w sprawie prowadzonego postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) w Gminie Fałków, obręb geodezyjny Budy.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:50:44 | Data modyfikacji: 2019-04-17 13:51:31.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającaj na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV)

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 07:28:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej sieci elektroenergetycznej kablowej nN (0,4 kV) polegającaj na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej nN w obrębie geodezyjnym Studzieniec i Fałków

 Obwieszczenie BZP.6733.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-27 11:04:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 07:28:40.

Odwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:18:01 | Data modyfikacji: 2019-03-21 08:19:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Sułków i Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:13:13 | Data modyfikacji: 2019-03-15 14:14:37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków  o miejscu przechowywania Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu w indywidualnym obwodzie łowieckim nr 297 Koła Łowieckiego nr 50 "LUBONIE w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:55:14.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 Obwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2019 r..(2628817_2834664).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 07:39:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie i przebudowie złącz kablowych nN na działkach o nr ewid. 128/3, 1067/2 w obrębie Studzieniec oraz na działkach o nr ewid. 886, 1038 w obrębie Fałków.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:07:33.

Informacja Wójta Gminy Fałków o zamiarze przebudowy drogi gminnej Skórnice-Pląskowice i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 informacja Wójta Gminy Fałków z dnia 11.01.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:32:34 | Data modyfikacji: 2019-01-11 12:32:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 298 - Koło Łowieckie nr 25 "Łoś" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.3.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:58:54.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowickie "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:14:52.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12 

 obwieszczenie OŚr.6151.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:37:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.7.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:57:37.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003r we władaniu PKP S.A.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.II.752.23.2017

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:24:56.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęćiu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamknietym dla inwestycji polegającej na Przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954

Obwieszczenie IR.II.746.28.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:46:56.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 27.11.2018 r. o wydaniu decyzji znak: BP.6740.4.6.2018.AG z dnia 27.11.2018 w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulic, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Fałków w ramach zadania: Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B-"WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5".

 Obwieszczenie BP.6740.4.6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:03:36 | Data modyfikacji: 2018-12-04 12:04:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12.

obwieszczenie o zmianie terminu polowania

 obwieszczenie OŚr.6151.5.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:11:45 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:58:40.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 11:59:21.

Informacja i Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-26 10:38:19 | Data modyfikacji: 2018-10-26 10:39:03.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie rozpoczęcia polowania zbiorowego w obwodzie zarządzanym  przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz, obwód łowiecki nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.10.2018.jpg

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:47:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie terminarza polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 315 - sezon 2018/2019 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 47 "LEŚNIK" w Przedborzu

Obwieszczenie z dnia 10.10.2018.pdf

Załacznik do Obwieszczenia - Terminarz polowań.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 11:04:38.

Obwieszczenie Starosty koneckiego z dnia 01.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulic, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Fałków w ramach zadania: Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B-"WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5

 obwieszczenie BP.6740.4.6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:55:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie Koła Łowieckiego nr 25 "Łoś" w Przedborzu

Obwieszczenie z dnia 03.10.2018r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:45:36 | Data modyfikacji: 2018-10-03 14:46:51.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Nr 9.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4430D" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie z dnia 26.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-26 10:54:04.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację obiektu mostowego i wykonanie w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego nad rzeką Barbarką

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-12 07:43:58.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację obiektu mostowego i wykonanie w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego nad rzeką Greszczynką

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-12 07:39:19.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4430D" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.9.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:14:27.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego  pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”


Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.


Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.


Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 18:03:38 | Data modyfikacji: 2018-07-25 18:04:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji Nr 6.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 470 m oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Sulborowice

 obwieszczenie - decyzja nr 6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:56:47 | Data modyfikacji: 2018-07-25 10:57:16.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji Nr 5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 300 m oraz montaż 6 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Smyków

 obwieszczenie - decyzja nr 5.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:55:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji Nr 4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 510 m oraz montaż 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Kolonia Czermno

 obwieszczenie - decyzja nr 4.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:49:09 | Data modyfikacji: 2018-07-25 10:49:58.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji Nr 7.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/tłocznią ścieków oraz wewnętrzną linią zasilania w ramach budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Fałków

 obwieszczenie z dnia 20.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-20 11:44:53 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:46:31.
Komunikat w sprawie suszy w uprawach

dokumenty do pobrania:


Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie


Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie-informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zarządzenie nr 56/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych


Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania


Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 2 lipca 2018 r.

 komunikat w sprawie suszy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:39:18 | Data modyfikacji: 2018-07-02 14:43:45.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego- Rozbudowa zakładu gospodarowania odpadami połozonego w miejscowości Fałków przy ul.Pląskowickiej 89

Zawiadomienie OŚr.6220.1.2018 z dnia 01.06.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:37:10 | Data modyfikacji: 2018-06-01 12:39:43.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/tłocznią ścieków oraz wewnętrzną linią zasilania w ramach budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.7.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:28:06.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 470 m oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Sulborowice

 obwieszczenie BZP.6733.6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:09:19 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:09:46.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 300 m oraz montaż 6 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Smyków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:06:01.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 510 m oraz montaż 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Kolonia Czermno

 obwieszczenie BZP.6733.4.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:59:40.
informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodnepolegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi, budowę wylotów kanalizacji deszczowej, likwidację istniejących oraz budowę nowych przepustów, przebudowę istniejącego rowu ziemnego w związku z inwestycją pn. „Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Fałków”.


Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pokój nr 116a i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 7:30 – 14:30.


Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dniod dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.348.2018.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-25 10:28:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Fałków

Obwieszczenie z dnia 13.03.2018r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:06:30 | Data modyfikacji: 2018-03-15 08:09:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie geodezyjnym Czermno.

 obwieszczenie z dn. 05.03.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-05 11:45:56.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0.4 kV dla zasilania przepompowni ścieków na działkach w obrębie geodezyjnym Wąsosz

 obwieszczenie z 29.01.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:28:19 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:29:25.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4440A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1465/2 w obrębie geodezyjnym Czermno

 Obwieszczenie BZP.6722.1.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:16:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia
12.01.2018 w zawiadamiające o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającego na budowie elektroenergetycznej
linni kablowej 0,4kV na działkach o nr ewid 948,
1118 w obrębie geodezyjnym Fałków
 obwieszczenie z dnia 12.01.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-12 10:36:26 | Data modyfikacji: 2018-01-12 10:37:40.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 od km 180+700 do km 181+000 wraz z budową kanału technologicznego, w miejscowości Smyków, na terenie gminy Fałków w powiecie koneckim

 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7820.1.27.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:56:11.

Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Fałków


Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od dnia 28.11.2017r. do dnia 19.12.2017 r.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona wg ewidencji gruntów i budynków nr 751 o pow. 0.03 ha położona w obrębie geodezyjnym Sułków gm. Fałków, objęta księgą wieczystą nr KI1K/000572757/8. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fałków teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i letniskowo- rekreacyjną.
Cena nieruchomości została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 1 800,00 zł plus należny podatek VAT.
Nieruchomość zwolniona Uchwalą Rady Gminy w Fałkowie Nr XXVIII/220/2017 z dnia 5 października 2017r. z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                    /-/ Henryk Konieczny


Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie ,która spełnia jeden z warunków określonych w art.34 ust1.pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2015 roku, poz.782 z póż.zm.).

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:05:55 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:08:01.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV  dla zasilania przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-27 09:11:03 | Data modyfikacji: 2017-11-27 09:14:21.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV na działkach o nr ew. 948, 1118 w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie zn. BZP.6733.4.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:43:16 | Data modyfikacji: 2017-11-27 09:12:14.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta gminy Fałków z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza


organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 3 listopada 2017 r. pocztą elektroniczną: gminafałkow@wp.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):


Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)
Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

 

Zarządzenie Nr 42.doc

formularz uwag.doc

protokół z konsultacji.pdf

 projekt programu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:28:54 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:55:17.
Decyzja Wójta Gminy Fałków o umorzeniu
postępowania

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o. ul. Marii Opielińskiej 16B/3, 25 - 426 Kielce z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wycofania wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie.

Decyzja Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 12:54:42 | Data modyfikacji: 2017-10-05 12:55:09.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr
SPN.III.7820.1.27.2017

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Smykowie od km 180+700 do km 181+000, w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków-Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Fałków

 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:40:15 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:42:11.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnerów spoza sektora finansów publicznych (z sektora MŚP oraz z poza sektora MŚP) do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik 1: Formularz oferty

Załącznik 2: Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji

Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta

Załącznik 4: Karta Oceny Oferty

Załącznik 5: Oświadczenie MŚP

Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej

Załącznik 9: Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023

Załącznik10: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik 11: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 20:31:11 | Data modyfikacji: 2017-09-08 20:55:20.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa (farmy) elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na części działki nr ewid 386 obręb Skórnice, gm Fałków.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08 | Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08
Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53
Opublikowane przez: Admin