Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na budynek mieszkalny  na terenie działki o nr ew. 626 w miejscowości Fałków.

 obwieszczenie BZP.6730.18.2024 z 18.07.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-18 09:18:46.

obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr ew. 700, obręb geodezyjny Smyków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6730.10.2024 z 16.07.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-16 13:34:29.

Końskie, dnia 08 lipca 2024 r.
I Ns 168/24

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Końskich I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 8 lipca 2024 roku, wydanym w sprawie I Ns 168/24, zezwolił Gminie Fałków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 344 złotych (trzysta czterdzieści cztery złote) z tytułu wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Fałków własności nieruchomości położonej w gminie Fałków obręb 26501_2.0010 Sulborowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 511/2 o powierzchni 0,0136 ha, w związku z wydaniem decyzji przez Starostę Koneckiego z dnia 8 lutego 2024 roku znak GN.683.27.2023 o ustaleniu wysokości odszkodowania za przejęcie własności ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia w gm. Fałków tj. drogi klasy D od km 0+000,00 do km 0+455,53” z zastrzeżeniem, że depozyt do kwoty 172 złotych (sto siedemdziesiąt dwa złote) może być wydany osobom, które wykażą następstwo prawne po Genowefie Budzińskiej, córce Stanisława i Marianny, oraz do kwoty 172 złotych (sto siedemdziesiąt dwa złote) może być wydany osobom, które wykażą następstwo prawne po Cecylii Szymanek, córce Stanisława i Marianny. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-11 12:34:36.

ońskie, dnia 08 lipca 2024 r.
sygn. akt. I Ns 167/24

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Końskich I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 8 lipca 2024 roku, wydanym w sprawie I Ns 167/24, zezwolił Gminie Fałków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 873 złotych (osiemset siedemdziesiąt trzy złote) z tytułu wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Fałków własności nieruchomości położonej w gminie Fałków obręb 26501_2.0010 Sulborowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 72/17 o powierzchni 0,0230 ha, w związku z wydaniem decyzji przez Starostę Koneckiego z dnia 8 lutego 2024 roku znak GN.683.28.2023 o ustaleniu wysokości odszkodowania za przejęcie własności ww. nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia w gm. Fałków tj. drogi klasy D od km 0+000,00 do km 0+455,53” z zastrzeżeniem, że ww. depozyt może być wydany osobie, która wykaże tytuł prawny do powyższej nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-11 12:32:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku użytkowanego jako magazynowy na produkcyjny wraz z przebudową i nadbudową, zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz o zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na produkcyjny z częścią biurową na terenie części działek o nr ew. 1161, 1162/1, 1199/1, 1198/1 w miejscowości Czermno

 obwieszczenie BZP.6730.12.2024 z 11.07.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-11 09:17:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 45 w miejscowości Rudka

obwieszczenie BZP.6730.13.2024 z 10.07.2024 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-10 10:27:30 | Data modyfikacji: 2024-07-10 10:31:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na terenie części działki o nr ew. 1162/1 w miejscowości Czermno

 obwieszczenie BZP.6730.11.2024 z 10.07.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-10 10:19:41.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz trzech budynków gospopdarczych na terenie działek o nr ew. 1221/1 i 1220/1 w miejscowości Fałków.

 obwieszczenie BZP.6730.17.2024 z 09.07.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-09 13:39:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 1271/1 w miejscowości Starzechowice.

 obwieszczenie BZP.6730.14.2024 z 09.07.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-09 13:39:04.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”.

 obwieszczenie Oś.6220.7.2020.TP z 26.06.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-26 12:56:06.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Fałków przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-26 07:37:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w msc. Czermno, Smyków, Gustawów, Stanisławów

 obwieszczenie BZP.6733.7.2024 z 18.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-18 11:24:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 45 w miejscowości Rudka

 obwieszczenie BZP.6730.13.2024 z 18.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-18 11:22:31.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w msc. Sułków, Skórnice, Olszamowice

 obwieszczenie BZP.6733.6.2024 z 17.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-17 10:44:55.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku użytkowanego jako magazynowy na produkcyjny wraz z przebudową i nadbudową, zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz o zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na produkcyjny z częścią biurową na terenie części działek o nr ew. 1161, 1162/1, 1199/1, 1198/1 w miejscowości Czermno

 obwieszczenie BZP.6730.12.2024 z 17.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-17 09:17:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na terenie części działki o nr ew. 1162/1 w miejscowości Czermno

 obwieszczenie BZP.6730.11.2024 z 17.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-17 09:11:32.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Fałków przeznaczonych do zamiany

Wykaz nieruchomości - zamiana

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-05 08:08:25 | Data modyfikacji: 2024-06-05 08:11:30.


Zawiadomienie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”

 zawiadomienie z 03.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-03 13:40:49 | Data modyfikacji: 2024-06-03 13:41:27.

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie budynku szkoły podstawowej wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy na części działki o nr ewidencyjnym 1223 oraz 1222/3 w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2024 z 03.06.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-06-03 08:45:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na budynek mieszkalny  na terenie działki o nr ew. 626 w miejscowości Fałków.

 obwieszczenie BZP.6730.18.2024 z 27.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-27 10:59:59.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz trzech budynków gospopdarczych na terenie działek o nr ew. 1221/1 i 1220/1 w miejscowości Fałków.

 obwieszczenie BZP.6730.17.2024 z 20.05.2024 r,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-20 09:02:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 1271/1 w miejscowości Starzechowice.

 obwieszczenie BZP.6730.14.2024 z 16.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-16 12:04:32.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.: Skórnice, Sułków, Stanisławów, Gustawów, Smyków, Czermno, Olszamowice, Studzieniec, Fałków w gminie Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 15.05.2024 r.,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-15 20:07:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie budynku szkoły podstawowej wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy na części działki o nr ewidencyjnym 1223 oraz 1222/3 w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie z dn. 13.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-13 11:35:24 | Data modyfikacji: 2024-05-13 11:56:24.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 07.05.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr BI.6733.5.2023 z dnia 17.04.2024r. Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-13 08:28:26.

Ogłoszenie sądowe w sprawie sygn. akt I Ns 166/24

30.04.2024 roku
Sygn. akt I Ns 116/24


OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Końskich I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2024 roku, wydanym w sprawie I Ns 166/24, zezwolił Gminie Fałków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 903,00 złotych (dziewięćset trzy złote) z tytułu wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Fałków własności nieruchomości położonej w gminie Fałków obręb 26501_2.0010 Sulborowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 505/5 o pow. 0,0238 ha, w związku z wydaniem decyzji przez Starostę Koneckiego z dnia 08 lutego 2024 roku Znak GN.683.26.2023 o ustaleniu wysokości odszkodowania za przejęcie własności nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia w gm. Fałków tj. drogi klasy D od km 0 + 000,0 do km 0 + 455,53” z zastrzeżeniem, że depozyt jak wyżej może być wydany osobom, które wykażą następstwo prawne po Michale Francuz s. Aleksego i Marianny zm. 25.04.1997 roku” (por. art. 6933 k.p.c.).

 

 

 scan__20240506142653704.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-07 11:48:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm2 na części działek o nr ewid. 201, 203, 1360 w obrębie geodezyjnym Wola Szkucka, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2024 z 07.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-07 11:08:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, złącza kablowego 15 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek o numerach ewidencyjnych 1805, 1615, 1610, 1423, 1804, 1422, 1656, 1657 w obrębie geodezyjnym Turowice oraz na części działki o numerze ewidenccyjnym 1317 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2024 z 02.05.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-05-02 07:42:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 45 w miejscowości Rudka

 obwieszczenie BZP.6730.13.2024 z 23.04.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-23 09:53:40.


Zawiadomienie-obwieszczenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”

 obwieszczenie z 19.04.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-19 13:02:03 | Data modyfikacji: 2024-04-19 13:02:50.

obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr ew. 700, obręb geodezyjny Smyków, jednostka ewidencyjna Fałków

 BZP.6730.10.2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-19 10:38:44.

Wykaz nieruchomości - lokalu stanowiącego własność Gminy Fałków przeznaczonego do oddania w najem

Wykaz nieruchomości

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-16 07:21:31 | Data modyfikacji: 2024-04-16 07:24:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm2 na części działek o nr ewid. 201, 203, 1360 w obrębie geodezyjnym Wola Szkucka, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie z 15.04.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-15 09:13:56.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia centrum zdrowia i rehabilitacji w msc. Czermno, gm Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-10 13:21:48.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 03.04.2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie WA.ZUZ.3.4210.379.2023.IM

 obwieszczenie z 03.04.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-09 11:38:48.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, złącza kablowego 15 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek o numerach ewidencyjnych 1805, 1615, 1610, 1423, 1804, 1422, 1656, 1657 w obrębie geodezyjnym Turowice oraz na części działki o numerze ewidenccyjnym 1317 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie z 09.04.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-09 09:26:18.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: OŚ.6220.3.2023.TP z dnia 29.02.2024 r., na wniosek złożony przez - PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700 w obrębie Smyków, gmina Fałków

Zawiadomienie z dnia 04.04.2024r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-04 15:07:52.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na części działki o nr ewid. 1226 w obrębie geodezyjnym Budy jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2024.,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-04-02 10:17:39.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Fałków przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz do sprzedaży Wola Szkucka.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-26 10:55:03 | Data modyfikacji: 2024-03-28 07:18:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 22.03.2024r. w sprawie zawiadomienia stron o zebranych dokumentach, dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV wraz z budową 6 kontenerowych stacji transformatorowych 15/,4 kV i 4 słupowych stanowisk rozłącznikowych 15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowościach: Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Fałkowska, Kołoniec, Machory, gm. Ruda Maleniecka oraz Zbójno gm. Fałków.


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-26 10:47:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na części działki o nr ewid. 1226 w obrębie geodezyjnym Budy jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2024,..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-19 08:16:00.


Zawiadomienie z dn. 15.03.2024 r. dotyczące nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”.

 Obwieszczenie OŚ.6220.7.2020.TP z 15.03.2024 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-15 13:51:54 | Data modyfikacji: 2024-03-15 13:52:36.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie budynku szkoły podstawowej wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na klub dziecięcy na części działki o nr ewidencyjnym 1223 oraz 1222/3 w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-15 13:47:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 05.03.2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawu wodnego oraz zastawki piętrzącej o wysokosci piętrzenia do 0,8m na działce nr 1206 w obrębie geodezyjnym Czermno

 obwieszczenie BZP.6730.32.2023,..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-03-05 13:57:53.


Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  znak sprawy: OŚ.6220.3.2023.TP dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700 w obrębie Smyków, gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 29.02.2024 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-29 14:37:31 | Data modyfikacji: 2024-02-29 14:38:10.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętkorzyskiego w 2024 r.

 Obwieszczenie+zmieniające+obwieszczenie+w+sprawie+ogłoszenia+kwalifikacji+wojskowej+w+2024+r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-28 10:18:31.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm2 na części działek o nr ewid. 201, 203, 1360 w obrębie geodezyjnym Wola Szkucka, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-27 13:20:29.


ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie: WA.ZUZ.3.4210.390.2023.DK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu, likwidację przepustów oraz budowę nowych przepustów wraz z studniami na działce o numerze ewid. 250/1 obręb 007 Smyków, gmina Fałków, powiat konecki. - pobierz

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-26 13:46:02 | Data modyfikacji: 2024-02-26 13:47:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 09.02.2024 r. o zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie stawu wodnego oraz zastawki piętrzącej o wysokosci piętrzenia do 0,8m na działce nr 1206 w obrębie geodezyjnym Czermno

 obwieszczenie BZP.6730.32.2023,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-09 14:38:22.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, złącza kablowego 15 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek o numerach ewidencyjnych 1805, 1615, 1610, 1423, 1804, 1422, 1656, 1657 w obrębie geodezyjnym Turowice oraz na części działki o numerze ewidenccyjnym 1317 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-02 08:11:09.


Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700  w obrębie Smyków, gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 01.02.2024r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-02-01 13:25:00 | Data modyfikacji: 2024-02-01 14:50:12.


Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  znak sprawy: OŚ.6220.2.2023.TP dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 31.01.2024 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-31 13:32:09 | Data modyfikacji: 2024-01-31 13:33:10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na części działki o nr ewid. 1226 w obrębie geodezyjnym Budy jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-24 11:19:34.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.: Skórnice, Sułków, Stanisławów, Gustawów, Smyków, Czermno, Olszamowice, Studzieniec, Fałków w gminie Fałków”

 Zawiadomienie 2 z dn. 22.01.2024 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-22 14:18:05 | Data modyfikacji: 2024-01-22 14:18:32.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.: Skórnice, Sułków, Stanisławów, Gustawów, Smyków, Czermno, Olszamowice, Studzieniec, Fałków w gminie Fałków”.

 Zawiadomienie 1 z dn. 22.01.2024 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-22 14:16:20 | Data modyfikacji: 2024-01-22 14:17:02.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie WA.ZUZ.3.4210.379.2023.IM


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-18 11:19:46.

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fałków na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027

Prognoza do Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 Ogłoszenie z dn. 15.01.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-15 10:05:37 | Data modyfikacji: 2024-01-15 10:11:06.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1084, 1085, 1086 i 1087 w m. Czermno, gm. Fałków.


do pobrania: obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-12 10:42:41 | Data modyfikacji: 2024-01-12 10:43:24.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

 Obwieszczenie+w+sprawie+ogłoszenia+kwalifikacji+wojskowej+w+2024+r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-12 09:38:05.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 669/1 obręb Fałków i nr 1465/4 obręb Czermno

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-10 07:44:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1140/5, obręb Czermno

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-10 07:36:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dn. 28.12.2023 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15 kV wraz z budową 6 kontenerowych stacji transformatorowych 15/,4 kV i 4 słupowych stanowisk rozłącznikowych 15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowościach: Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Fałkowska, Kołoniec, Machory, gm. Ruda Maleniecka oraz Zbójno gm. Fałków - obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-04 13:57:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 18.12.2023r w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegajacego na budowie stawu wodnego oraz zastawki piętrzącej o wysokosci piętrzenia do 0,8m na działce nr 1206 w obrębie geodezyjnym Czermno

Obwieszczenie z dnia 18.12.2023r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-18 11:30:53 | Data modyfikacji: 2023-12-18 11:37:43.


Obwieszczenie Starosty Koneckiego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na zmianę decyzji Starosty Koneckiego znak: BP.6740.295.2021.AB z dnia 17.08.2021r. o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej na działce nr 757 w m. Czermno, gm. Fałków


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-13 09:42:01 | Data modyfikacji: 2023-12-13 09:42:31.

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”

 Zawiadomienie z dn. 06.12.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-06 13:26:36 | Data modyfikacji: 2023-12-06 13:27:30.

Zawiadomienie dotyczące nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”

Zawiadomienie z dnia 01.12.2023r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-12-01 14:11:23.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie nr 14 zarządzonym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.3.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:07:14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o planowanym polowaniu zbiorowym w obwodzie nr 14 zarządzonym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.2.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-21 14:12:44.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700 w obrębie Smyków, gmina Fałków”.

 Zawiadomienie 2 z dn. 17.11.2023 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-17 12:35:16 | Data modyfikacji: 2023-11-17 12:35:55.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 700 w obrębie Smyków, gmina Fałków”.

 Zawiadomienie 1 z dn. 17.11.2023r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-11-17 12:33:25 | Data modyfikacji: 2023-11-17 12:33:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2023

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-31 07:56:47.


Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą dla zamierzenia pod nazwą "Budy II" w msc. Budy, gm. Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-14 09:36:25 | Data modyfikacji: 2023-10-14 09:37:03.

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fałków na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031"

Ogłoszenie z dnia 11.10.2023r

Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-11 13:04:58.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”

 zawiadomienie 2 z dn. 05.10.2023 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-05 14:43:52 | Data modyfikacji: 2023-10-05 14:44:49.


Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 108, 109 w obrębie Olszamowice, gmina Fałków”.

 zawiadomienie 1 z dn. 05.10.2023 r._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-05 14:41:52 | Data modyfikacji: 2023-10-05 14:42:36.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Budy I" o mocy 0,99979 MW na działkach ewidencyjnych nr: 1279, 1299 oraz części działki nr 1298 w obr. Budy, gm. Fałków do pobrania Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-28 10:44:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.5.2023.,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-27 11:59:26 | Data modyfikacji: 2023-09-27 12:00:58.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej nN w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2023,..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-22 09:16:12.


Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fałków na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031”.

 ogłoszenie z dn. 19.09.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-19 14:04:00 | Data modyfikacji: 2023-09-19 14:04:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.5.2023,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:50:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.3.2023.,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:48:15.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”.

 Zawiadomienie z dn. 01.09.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-01 15:01:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 23.08.2023 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2023/2024 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 3 "BUKOWIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.1.2023 z 23.08.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-23 10:54:42.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - ogłoszenie do pobrania


Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:


https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednosteksamorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-18 09:25:36 | Data modyfikacji: 2023-08-18 09:27:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej nN w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.67.33.4.2023...pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-17 09:15:20.


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej w miejscowościach Studzieniec, Wola Szkucka oraz Fałków


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-11 12:37:24 | Data modyfikacji: 2023-08-11 12:38:06.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.3.2023 r...pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-11 12:28:25 | Data modyfikacji: 2023-08-11 12:29:00.
Obwieszczenie Starosty Koneckiego o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN (15kV) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa - Czermno na linię kablową, całe odgałęzienie od stanowiska słupowego nr 79 kierunek Turowice Papiernia 5-0847 wraz z wykonaniem powiązania z linią 15 kV Myślibórz - Sulejów"

obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-07 10:32:26 | Data modyfikacji: 2023-08-07 10:42:07.
Nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja
druga

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Fałków ogłasza Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. Dotacja może być przyznana właścicielom zabytków, którzy do dnia 16.03.2023 r. do godziny 13:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami do Urzędu Gminy Fałków. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:

- do 150 000 złotych,

- do 500 000 złotych,

- do 3 500 000 złotych.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Fałków, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach w/w Programu .

Szczegóły programu:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie o naborze wraz z ogłoszeniem oraz wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdują się w załącznikach..


Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie ogłoszenia naboru wniosków z załącznikami

Dodano dnia 14.08.2023 - Wynik przeprowadzonego konkursu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-08-01 12:43:50 | Data modyfikacji: 2023-08-01 12:44:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i o,4kV, złącza kablowego 15kV oraz budowie słupowej stacji transfomatorowej 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Starzechowice

 obwieszczenie BZP.6733.5.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-25 10:37:19.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lipiec 2023

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-19 07:15:47.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.80.2023.MK

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:45:30 | Data modyfikacji: 2023-07-18 09:49:24.

Ogłoszenie Starosty Koneckiego o przystąpieniu do realizacji prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej powiatu koneckiego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:39:22.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej w msc. Studzieniec, Wola Szkucka, Fałków, gm. Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-13 11:26:59.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w obrębach Sulborowice i Turowice, gm. Fałków


obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-07-05 11:44:23.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: OŚ.6220.1.2023.TP z dn. 29.06.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid.: 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”.

 zawiadomienie z 29.06.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-29 11:40:13 | Data modyfikacji: 2023-06-29 12:03:32.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - czerwiec 2023

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-28 07:15:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej nN w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-21 08:45:17.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, 26-260 Czermno, ul. Osnowa 61”, działka nr 1199/1 obręb Czermno, gmina Fałków.

zawiadomienie-obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-16 14:38:06 | Data modyfikacji: 2023-06-16 14:50:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działek ewid. 1722, 1720/1, 1719/2, 1728 w obeębie geodezyjnym Starzechowice, jedn. ewid. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2023,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-16 08:39:40 | Data modyfikacji: 2023-06-16 14:46:31.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na części działki o nr ewidencyjnym 239 w obrębie geodezyjnym Sułków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2023 z 26.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-26 11:38:11.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. nr 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”

 Zawiadomienie 3 z dn. 25.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-25 14:28:35.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.86.2023.IM

 

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.86.2023.IM.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-25 11:05:34.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, Czermno, ul. Osnowa 61, działka nr 1199/1 obręb Czermno.

 Zawiadomie 3 z dn. 24.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-24 13:51:14.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.164.2023.MS

 

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.4210.164.2023.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-23 14:26:11.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”,

 Zawiadomienie z dn. 05.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-05 11:30:37.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na części działki o nr ewidencyjnym 239 w obrębie geodezyjnym Sułków.

 obwieszczenie BZP.6733.2.2023 z 05.05.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-05 08:59:15.

Budowa stacji bazowej P4 KNS4432A wraz z infrastrukturą w obr. Zbójno, gm. Fałków, na działkach nr 513, 515 - informacja Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-04 11:50:43.
ZZ w Piotrkowie Trybunalskim - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie znak: WA.ZUZ.3.4210.92.2023.MS
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-02 11:19:59 | Data modyfikacji: 2023-05-02 12:00:20.
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-02 10:26:09 | Data modyfikacji: 2023-05-02 10:30:29.

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego  Rady Gminy w Fałkowie,  zawiadamiające, że z dniem 02.05.2023 roku przez okres 30 dni, tj. od dnia 02.05.2023r do dnia 31.05.2023r  zostały  wyłożone w Urzędzie Gminy  Fałków  ul. Zamkowa 1A, pokój Nr 102 do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia ogólnonarodowego (państwowego), podlegającego komunalizacji z mocy prawa

Ogłoszenie o komunalizacji z wykazem nieruchomości

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-28 11:33:25.

Informacja Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - Budowa stacji bazowej P4 KNS4433B wraz z infrastrukturą w obr. Starzechowice, gm. Fałków, działka nr 660/1

 informacja z 21.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-26 10:12:03.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej oraz słupowych stacji transformatorowych w msc. Fałków, Skórnice, Pląskowice, Turowice, gm. Fałków, w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa - Czermno na linię kablową za łącznikiem 5-O-1229 od stanowiska słupowego nr 34 do stanowiska słupowego nr 76 - etap II gm. Fałków"


Obwieszczenie BP.6741.11.2023.EK

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-25 11:48:06.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: OŚ.6220.2.2022.TP z dn. 17.03.2023 r. na wniosek złożony przez - Solarius Technology Sp. z o.o. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Izabelę Kędroń, dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”.

 Zawiadomienie z dn. 20.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-20 12:17:59.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. nr 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”.

 Zawiadomienie2 z dn. 17.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-17 14:19:14.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sulborowice o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. nr 12/1, 13/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków”.

 Zawiadomienie1 z dn. 17.04.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-17 14:18:25.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 03.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "budowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia w gm. Fałków

 obwieszczenie BP.6740.5.1.2023.JK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-06 11:25:16.

Informacja Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

 informacja BP.6740.89.2023.MP.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-06 11:22:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji zn. BZP.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Czermno w obrębie geodezyjnym Czermno i Wąsosz

 obwieszczenie z dn. 03.04.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-03 09:59:33.

W wyniku ogłoszono  naboru  wniosków  proponowanych  do  zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wyznaczonym terminie do Gminy Fałków wpłynęło 5 wniosków, złożone przez:
1.    Robert Dziuba /  Teresa Krakowiak – Dziuba z Przedborza – 3 wnioski
2.    Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia N.M.P. w Czermnie – 1 wniosek
3.    Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Fałkowie– 1 wniosek

Wszystkie złożone wnioski zostały zaakceptowane i zostaną złożone w trwającym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-31 14:21:45.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

 Obwieszczenie+w+sprawie+ogłoszenia+kwalifikacji+wojskowej+w+2023+r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-31 07:58:18.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię oraz o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 30.03.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-30 13:17:21.

Informacja Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 informacja+BP.6740.56.2023.MW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-29 10:08:41 | Data modyfikacji: 2023-03-29 10:09:22.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego zn. BP.6741.11.2023.EK z dnia 21.03.2023r o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV oraz słupach stacji transformatorowych (15/0,4kV) w msc Fałków, Skórnice, Pląskowice, Turowice gm.Fałków, pow.konecki w ramach inwestycji pn." Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa - Czermno na linię kablową, za łacznikiem 5-O-1229 od stanowiska słupowego nr 34 do stanowiska słupowego nr 76 - etap II gm. Fałków"

Obwieszczenie BP.6741.11.2023.EK z dn 21.03.2023r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-23 08:29:48 | Data modyfikacji: 2023-03-23 08:31:39.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na części działki o nr ewidencyjnym 239 w obrębie geodezyjnym Sułków.

 obwieszczenie z 20.03.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-20 13:34:50.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326 obręb Kolonia czermno, gmina Fałków"

Zawiadomienie-obwieszczenie z dn. 17.03.2023 r..pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-17 13:45:35 | Data modyfikacji: 2023-03-17 13:48:12.

Zawiadomienie - Wydłużenie terminu na składanie wniosków, w ramach naboru ogłoszonego przez Gminę Fałków w dniu 9 marca 2023r. na zadania proponowane do  zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  do dnia 27.03.2023 r do godz 13.00

Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-17 08:41:46.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093 obręb ewid. Czermno wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną na działkach nr ewid. 1093, 1140/3 i 1140/2 obręb ewid. Czermno, gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

 Zawiadomienie-obwieszczenie z dn. 14.03.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:06:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Czermno w obrębie geodezyjnym Czermno i Wąsosz

 obwieszczenie z 10.03.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-10 09:36:27.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. Dotacja może być przyznana właścicielom zabytków, którzy do dnia 16.03.2023 r. do godziny 13:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami do Urzędu Gminy Fałków. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:

- do 150 000 złotych,

- do 500 000 złotych,

- do 3 500 000 złotych.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Fałków, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach w/w Programu .

Szczegóły programu:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie o naborze wraz z ogłoszeniem oraz wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdują się w załącznikach.

Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie ogłoszenia naboru wniosków

Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie ogłoszenia naboru wniosków - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Fałków w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-03-09 07:36:16.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego zn. BP.6740.5.1.2023.Ik z dnia 20.02.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi w miejscowości Papiernia w Gminie Fałków"

 obwieszczenie z 20.02.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-24 14:12:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 23.02.2023 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, trzech stacji transformatorowych słupowych SN/nN, słupa Sn - 3 szt. trzech złączy kablowych ZK SN - 3 szt. linii kablowych nN, linii napowietrznych nN, słupów nN - 5 szt. oraz demontażu istniejących słupów nN - 2 szt. w obrębach geodezyjnych: Studzieniec, Fałków, Wola Szkucka.

 obwieszczenie z 23.02.2023 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-23 11:57:45.

Zawiadomienie Zarządu Zlewni Wody Polskie w Piotrkowie Tryb. o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji znak: WA.ZUZ.3.4210.2449.2021IM z dnia 04.02.2022 r.


zawiadomienie do pobrania:https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie/689720_pozwolenie-wodnoprawne.html

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-16 14:13:39 | Data modyfikacji: 2023-03-09 08:27:36.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”

 Zawiadomienie-obwieszczenie z dn. 15.02.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-15 13:15:43.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093, Obręb: Czermno, Jednostka Ewidencyjna: Fałków, Powiat: Konecki, Województwo: Świętokrzyskie

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 14.02.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-14 12:17:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 31.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, trzech stacji transformatorowych słupowych SN/nN, słupa Sn - 3 szt. trzech złączy kablowych ZK SN - 3 szt. linii kablowych nN, linii napowietrznych nN, słupów nN - 5 szt. oraz demontażu istniejących słupów nN - 2 szt. w obrębach geodezyjnych: Studzieniec, Fałków, Wola Szkucka.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2022 z 31.01.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-31 10:02:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 20.01.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej SN na części działek o nr 3 oraz 285  w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.11.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-20 08:44:43.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Czermno w obrębie geodezyjnym Czermno i Wąsosz

 obwieszczenie BZP.6733.1.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-18 11:43:33.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”.

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 10.01.2023r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-10 13:11:49.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 29.12.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej  SN na części działek o nr ewid. 3 oraz 285 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.11.2022 z 29.12.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-29 13:05:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 19.12.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewidencyjnym 1223 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.10.2022 z 19.12.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-19 08:58:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 16.12.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, trzech stacji transformatorowych słupowych SN/nN, słupa Sn - 3 szt. trzech złączy kablowych ZK SN - 3 szt. linii kablowych nN, linii napowietrznych nN, słupów nN - 5 szt. oraz demontażu istniejących słupów nN - 2 szt. w obrębach geodezyjnych: Studzieniec, Fałków, Wola Szkucka.

 obwieszczenie BZP.6733.12.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-16 11:16:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 16.12.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 513, 515 w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.9.2022 z 16.12.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-16 11:10:42.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 14.12.2022r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4433B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 660/1 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie zn. BZP.6733.8.2022 z dn. 14.12.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-14 10:02:05.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji z dnia 28 listopada 2022 r.

 obwieszczenie 28.11.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-05 11:35:55.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 02.12.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewidencyjnym 1223 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.67.33.10.2022 z 02.12.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-12-02 12:01:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 22.11.2022r o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4433B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 660/1 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.8.2022..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:38:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 22.11.2022r o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 513, 515 w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.9.2022..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-22 11:35:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 07.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej  SN na części działek o nr ewid. 3 oraz 285 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.11.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-07 13:15:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 07.11.2022 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-07 13:11:06.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 13.10.2022 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 2 "ZALESIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:59:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 13.10.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewidencyjnym 1223 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-13 11:46:37.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, Czermno, ul. Osnowa 61, działka nr 1199/1 obręb Czermno.

Zawiadomienie z dnia 10.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-10 14:53:05.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych, Czermno, ul. Osnowa 61, działka nr 1199/1 obręb Czermno.

Zawiadomienie z dnia 10.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-10 14:51:11.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”.

Zawiadomienie z dnia 04.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-04 14:02:31.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. nr 324, 325, 326, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków”.

Zawiadomienie z dnia 04.10.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-04 14:01:03.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093, Obręb: Czermno, Jednostka Ewidencyjna: Fałków, Powiat: Konecki, Województwo: Świętokrzyskie

Zawiadomienie z dn 16.09.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-16 14:01:38.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia i stacji wodociągowej dla zaopatrzenia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w msc. Czermno” na działce nr ewid. 1093, Obręb: Czermno, Jednostka Ewidencyjna: Fałków, Powiat: Konecki, Województwo: Świętokrzyskie.

Zawiadomienie z dn 15.09.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-15 15:11:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości - wrzesień 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-14 08:03:57.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul.Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”


 

Zawiadomienie z dn.06.09.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:49:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 06.09.2022r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnej 660/1 w obrębie geodezyjnym Starzechowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.8.2022 z dn 06.09.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:03:29.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 06.09.2022r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4432A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 513, 515 w obrębie geodezyjnym Zbójno, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.9.2022 z dn 06.09.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-09-06 13:00:54 | Data modyfikacji: 2022-09-06 13:04:59.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 26.08.2022 r. zawierające kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 3 "BUKOWIE" w Końskich

 obwieszczenie OKR.6151.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-26 10:12:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 19.08.2022 r. w sprawie polowania zbiorowego  w obwodach łowieckich nr 14 i 254 zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

 obwieszczenie OKR.6151.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-19 10:18:14.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 410 i 423/21 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 15:01:44 | Data modyfikacji: 2022-08-12 15:04:00.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działki o nr ewidencyjnych 825 w obrębie geodezyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 15:00:00.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 1805, 1610, 1423, 1422 i 1804 w obrębie geodezyjnym Turowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 14:57:14.

Obwieszczenie Wojta Gminy Fałków z dnia 12.08.2022r zawiadamiające o wydaniu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 132 oraz 117/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-12 14:53:36.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych - stawów rybnych - połozonych na działkach o nr ewid 370/1, 370/2. 371/1, 371/2 obręb 0003 Kolonia Czermno, gmina Fałków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-08-02 12:59:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 1805, 1610, 1423, 1422, 1804 w obrębie geodezyjnym Turowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.5.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:35:23.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działki o nr ewidencyjnym 825 w obrębie geodezyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.4.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:33:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 410 oraz 423/21 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.3.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:31:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego na części działek o nr ewidencyjnych 132 oraz 117/3 w obrębie geodezyjnym Sulborowice, jednostka ewidencyjna Fałków

Obwieszczenie BZP.6733.2.2022 z dnia 22.07.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:25:39 | Data modyfikacji: 2022-07-22 09:27:50.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.86 z 23 czerwca 2022 r. o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”


Obwieszczenie WOOŚ.420.7.2020.AZi.86

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:43:00 | Data modyfikacji: 2022-06-29 14:44:33.

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.85 z 23 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”


Ogłoszenie WOOŚ.420.7.2020.AZi.85

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:38:38 | Data modyfikacji: 2022-06-29 14:40:27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Turowice, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:37:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Wąsosz, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:37:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Fałków, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:36:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Sulborowice, gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:36:00.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Maj 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-25 07:07:44.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków.

 Zawiadomienie z dn. 17.05.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-17 13:13:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Kwiecień 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-27 07:27:08.

Zawiadomienie dotyczące wskazania nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”,

 Zawiadomienie z dn. 22.04.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:13:53.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchmości do dzierżawy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-06 07:27:34 | Data modyfikacji: 2022-04-06 07:28:05.

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środo­wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręb Kolonia Czermno, gmina Fałków - złożonego przez - DuSoleil Sp. z o.o. ul. Starorudzka 10b 93-418 Łódź, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Garncarka.

 Zawiadomienie 3 z dn. 05.04.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-05 13:15:33.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości - Marzec 2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-30 07:15:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 28.03.2022 owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektrenergetycznej SN na działce o numerze ewid. 277 w obrębie geodezyjnym Pląskowice.

 obwieszczenie z dnia 28.03.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-28 08:17:06.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 Obwieszczenie+A3+2022+r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-21 07:09:23.

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego w dniu 5 listopada 2021 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”


 

Zawiadomienie OŚ.6220.7.2020.TP z dnia 16.03.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-16 14:24:44.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałkówz dnia 10.03.2022 o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektrenergetycznej SN na działce o numerze ewid. 277 w obrębie geodezyjnym Pląskowice.

Obwieszczenie z dnia 10.03.2022

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:15:26.

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego  Rady Gminy w Fałkowiezawiadamiające, że z dniem 01.03.2022 roku przez okres 30 dni, tj. od dnia 01.03.2022r do dnia 30.03.2022r  zostały  wyłożone w Urzędzie Gminy  Fałków  ul. Zamkowa 1A, pokój Nr 102 do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia ogólnonarodowego (państwowego), podlegającego komunalizacji z mocy prawa


 Ogłoszenie o komunalizacji z wykazem nieruchomości..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-03-01 07:36:26 | Data modyfikacji: 2022-03-01 07:37:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektrenergetycznej SN na działce o numerze ewid. 277 w obrębie geodezyjnym Pląskowice.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-31 10:00:45 | Data modyfikacji: 2022-01-31 10:01:19.

Decyzja Starosty Koneckiego z dnia 13.01.2022r w sprawie uznania nieruchomosci nr 62/2 połozonej w Sulborowicach za mienie gromadzkie

 Decyzja Starosty Koneckiego dn13.01.2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:28:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej sN 15kV i nN 0,4 kV w obrębach geodezyjnych: Sulborowice i Turowice.

 obwieszczenie BZP. 6733.5.2021 z 11.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-11 09:44:43.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 3 stycznia 2022 r. o wystąpieniu do organów współdziałających w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrzynych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transfomatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręg Kolonia Czermno, gmina Fałków.

 Zawiadomienie 2 z dn. 03.01.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-03 14:51:32.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 3 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrzynych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transfomatorów, realizowanego na części działek ewidencyjnych nr 466/3 i 467/3, obręg Kolonia Czermno, gmina Fałków.

 Zawiadomienie 1 z dn. 03.01.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-03 14:49:38.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 808 obręb Skórnice"

 Zawiadomienie z dn. 30.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:38:20.

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Gminy w Fałkowie, zawiadamiające że z dniem 30.12.2021r przez okres 30 dni tj.od 30.12.2021 do 28.01.2022r zostały wyłozone w Urzędzie Gminy w Fałkowie pok 102 do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia ogólnonarodowego (państwowego), podlegającego komunalizacji z mocy prawa, obejmujące nieruchomości wskazane w niniejszym Ogłoszeniu