Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Fałków
z dnia 13 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwały Nr XXX/272/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 2687) oraz uchwały nr IV/39/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Fałków projektów statutów sołectw Gminy Fałków

Wójt Gminy Fałków
ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektów statutów sołectw

Termin konsultacji:

od 18 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Forma konsultacji:
Uwagi można zgłaszać na dostępnym formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu wzorcowego Statutu Sołectwa, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.
Projekt wzorcowego statutu udostępniany będzie mieszkańcom poprzez:
• opublikowanie treści projektu wzorcowego statutu sołectwa w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Fałków oraz na stronie internetowej Gminy Fałków w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
• wyłożenie projektu wzorcowego statutu w Urzędzie Gminy w Fałkowie (pok. Nr 8), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania.

Formularz konsultacji zamieszczony zostanie w BIP Gminy Fałków: www.bip.falkow.pl na stronie internetowej Gminy Fałków: www.falkow.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE, dostępny będzie również w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, pokój nr 8

Formularz konsultacyjny należy przesłać:
1) drogą elektroniczną na adres: gmina@falkow.pl
2) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Fałkowie lub przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Wójt Gminy Fałków

/-/ Henryk Konieczny

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Fałków

Projekt statutu sołectwa

formularz konsultacji

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:36:29 | Data modyfikacji: 2019-03-11 07:33:33.
Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:36:29
Data modyfikacji: 2019-03-11 07:33:33
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl