OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka do roku 2030”


 


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 oraz stosownie do art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz zgodnie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022r., poz. 1029), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r. poz. 1057) oraz w związku z § 2 pkt. 2 uchwały nr XXXV/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Falków (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego z 2022r., poz. 48), WÓJT GMINY FAŁKÓW Ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka do roku 2030”


Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i opinii w sprawie projektu dokumentów Strategii i Prognozy.


 


Termin przeprowadzenia konsultacji ustalam od dnia 17 kwietnia 2023 roku do 25 maja 2023 roku. Uwagi zgłoszone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie o konsultacjach

Strategia

Prognoza

Opinia RDOS

Opinia SANEPID

Formularz uwag

Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie - zatwierdzenie Raportu z konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-04-17 13:43:43 | Data modyfikacji: 2023-04-17 13:48:13.

O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z „Poręba - przysiółek wsi Skórnice” na „Poręba - wieś”  


działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Fałków z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju niektórych miejscowości na terenie Gminy Fałków.


WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Poręba - przysiółek wsi Skórnice” na „Poręba - wieś” 


1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Poręba w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Poręba ustalonej jako przysiółek wsi Skórnice na Poręba rodzaj miejscowości wieś.
2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Poręba.
3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 09.02.2023 r.  do dnia 20.02.2023 r.
4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysa sołectwa Skórnice.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysa sołectwa Skórnice, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Poręba.
z up. wójta/-/Krzysztof Bajor Zastępca Wójta

do pobrania:

 Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

Zarządzenie nr 10/2023

protokół z konsultacji

 Ankieta Poręba.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-08 10:18:15 | Data modyfikacji: 2023-02-23 12:11:13.

O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z „Sęp - przysiółek wsi Starzechowice” na „Sęp - wieś”  


działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Fałków z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju niektórych miejscowości na terenie Gminy Fałków.


WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Sęp - przysiółek wsi Starzechowice” na „Sęp - wieś” 


1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Sęp w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Sęp ustalonej jako przysiółek wsi Starzechowice na Sęp rodzaj miejscowości wieś.
2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Sęp.
3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 09.02.2023 r.  do dnia 20.02.2023 r.
4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysa sołectwa Starzechowice.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysa sołectwa Starzechowice, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sęp.
z up. wójta/-/Krzysztof Bajor Zastępca Wójta

do pobrania:

 Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

Zarządzenie nr 10/2023

protokół z konsultacji

 Ankieta Sęp.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-08 10:12:50 | Data modyfikacji: 2023-02-23 12:09:45.

O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z „Leszczyny - przysiółek wsi Czermno-Kolonia” na „Leszczyny - osada”  


działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Fałków z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju niektórych miejscowości na terenie Gminy Fałków.


WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Leszczyny - przysiółek wsi Czermno-Kolonia” na „Leszczyny - osada” 


1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Pikule w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Leszczyny ustalonej jako przysiółek wsi Czermno-Kolonia na Leszczyny rodzaj miejscowości osada.
2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Leszczyny.
3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 09.02.2023 r.  do dnia 20.02.2023 r.
4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysa sołectwa Czermno-Kolonia.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysa sołectwa Czermno-Kolonia, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Leszczyny.
z up. wójta/-/Krzysztof Bajor Zastępca Wójta

do pobrania:

 Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

Zarządzenie nr 11/2023

 

protokół z konsultacji

 Ankieta Leszczyny.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-08 10:07:48 | Data modyfikacji: 2023-02-23 12:08:29.

O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z „Pikule - przysiółek wsi Smyków” na „Pikule - osada”  


działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Fałków z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju niektórych miejscowości na terenie Gminy Fałków.


WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Pikule - przysiółek wsi Smyków” na „Pikule - osada” 


1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Pikule w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Pikule ustalonej jako przysiółek wsi Smyków na Pikule rodzaj miejscowości osada.
2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Pikule.
3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 09.02.2023 r.  do dnia 20.02.2023 r.
4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysa sołectwa Czermno-Kolonia.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysa sołectwa Czermno-Kolonia, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pikule.
z up. wójta/-/Krzysztof Bajor Zastępca Wójta

do pobrania:

 Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

Zarządzenie nr 11/2023

protokół z konsultacji

 Ankieta Pikule.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-08 09:59:55 | Data modyfikacji: 2023-02-23 12:06:41.

 O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z „Greszczyn - przysiółek wsi Zbójno” na „Greszczyn - osada”  


działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Fałków z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju niektórych miejscowości na terenie Gminy Fałków.


WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości „Greszczyn - przysiółek wsi Zbójno” na „Greszczyn - osada” 


1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Greszczyn w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Greszczyn ustalonej jako przysiółek wsi Zbójno na Greszczyn rodzaj miejscowości osada.
2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Greszczyn.
3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 09.02.2023 r.  do dnia 20.02.2023 r.
4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysa sołectwa Zbójno.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysa sołectwa Zbójno, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grzeszczyn.
z up. wójta/-/Krzysztof Bajor Zastępca Wójta

do pobrania:

 Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

Zarządzenie nr 11/2023

ankieta konsultacyjna

protokół z konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-02-08 09:36:21 | Data modyfikacji: 2023-02-23 12:05:14.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu
„Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin
Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku
2030”

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”

Działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 54/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 04 października 2022 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”


WÓJT GMINY FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”

1.    Celem konsultacji, jest uzyskanie uwag, wniosków i opinii w sprawie projektu „Strategii”.
2.    Konsultacje społeczne, skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Fałków, jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Fałkowie, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, Dyrektorów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie i Warszawie, a także innych interesariuszy.
3.    Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 04.10.2022 r. do dnia 27.10.2022 r.
4.    Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 04 października 2022 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego  dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”
5.    Wzór formularza,  na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIB, oraz w Urzędzie Gminy Fałków – pok. 202

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 04.10.2022r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030

Formularz uwag

Raport z przeprowadzonych konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-04 11:39:37 | Data modyfikacji: 2022-10-04 11:41:39.
konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju
miejscowości z Reczków – część wsi
Papiernia na Reczków - wieś

 

 O G Ł O S Z E N I E
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków - wieś”  


działając na podstawie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Fałków z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków – wieś”.


WÓJT  GMINY  FAŁKÓW OGŁASZA
konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków – wieś”.


1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Reczków w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Reczków ustalonej jako część wsi Papiernia na Reczków rodzaj miejscowości wieś.
2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Reczków.
3. Termin konsultacji ustala się  od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r.
4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej.
5.  Wzór formularza, na którym można składać opinie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Fałków, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Fałków (sekretariat) oraz u sołtysa sołectwa Papiernia.
6. Wypełnione ankiety konsultacyjne można złożyć u sołtysa sołectwa Papiernia, w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków).
7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
8. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Gminy Fałków, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reczków.
/-/Henryk Konieczny Wójt Gminy

do pobrania:

 

ogłoszenie

Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Reczków – część wsi Papiernia” na „Reczków – wieś”.

ankieta konsultacyjna

Uchwała Nr XXX/234/2021 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Fałków

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-24 13:10:33 | Data modyfikacji: 2022-02-14 09:27:27.
Data wprowadzenia: 2022-01-24 13:10:33
Data modyfikacji: 2022-02-14 09:27:27
Opublikowane przez: Admin