Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-07-18 11:49:50.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

 ogłoszenie o konkursie 2024.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-04 11:03:28 | Data modyfikacji: 2024-01-29 09:34:55.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

ogłoszenie o naborze

protokół z naboru

 formularz zgłoszenia.,.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2024-01-04 08:23:26 | Data modyfikacji: 2024-01-22 08:59:15.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy
Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2024 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Fałków z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza
organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 21 listopada 2023 r. pocztą elektroniczną: gmina@falkow.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. społecznych, administracyjnych i oświaty (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

Fałków, 18.10.2023 r.

 

zarządzenie nr 49

projekt programu

formularz uwag

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-18 13:27:36 | Data modyfikacji: 2023-11-23 11:41:14.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "wyjazd integracyjny z elementami profilaktyki uzależnień" złożona w dniu 11.10.2023 r. przez Stowarzyszenie Klub Senior+ w Czermnie.


1. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty: osobiście w Urzędzie Gminy w Fałkowie, pok. nr 8., telefonicznie na nr 44 787 3535 wew. 108, drogą elektroniczną na adres gmina@falkow.pl lub adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP /k9684bpfuk/SkrytkaESP


2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 oferta senior+.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-10-12 13:16:28 | Data modyfikacji: 2023-10-12 13:17:38.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci z terenu Gminy Fałków poprzez uczestnictwo w rozgrywkach wojewódzkich w piłce nożnej w grupie Żak" złożona w dniu 26.09.2023 r. przez Gminny Ludowy Klub Sportowy (GLKS) w Fałkowie.
1. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty: osobiście w Urzędzie Gminy w Fałkowie, pok. nr 8., telefonicznie na nr 44 787 3535 wew. 108, drogą elektroniczną na adres gmina@falkow.pl" target=_new>target="_new">gmina@falkow.pl lub adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP /k9684bpfuk/SkrytkaESP
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 oferta z 25.06.2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-09-27 12:28:15.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

sprawozdanie.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-06-15 08:07:22 | Data modyfikacji: 2023-06-15 08:08:57.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym przeciw uzależnieniom oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne dzieci i młodzieży z terenu gminy Fałków podczas kolonii letniej" złożona w dniu 15.05.2023 r. przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Świętej Trójcy w Fałkowie.
1. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty: osobiście w Urzędzie Gminy w Fałkowie, pok. nr 8., telefonicznie na nr 44 787 3535 wew. 108, drogą elektroniczną na adres gmina@falkow.pl lub adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP /k9684bpfuk/SkrytkaESP
2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 oferta z dnia 15.05.2023 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-05-16 12:37:58 | Data modyfikacji: 2023-05-16 12:40:03.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

informacja o wyborze oferty

 ogłoszenie o konkursie 2023.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-03 13:13:22 | Data modyfikacji: 2023-01-27 08:49:22.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2023 roku


formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie Wójta Gminy Fałków o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

protokół z naboru

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2023-01-03 12:40:07 | Data modyfikacji: 2023-01-24 10:17:37.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy
Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2023 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza
organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 21 listopada 2022 r. pocztą elektroniczną: gmina@falkow.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. społecznych, administracyjnych i oświaty (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

Fałków, 18.10.2022 r.

zarządzenie nr 61 z 17.10.2022 r.

projekt programu

formularz uwag

protokół z konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-10-18 15:06:47 | Data modyfikacji: 2022-11-24 08:43:17.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 sprawozdanie za 2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-31 07:15:00.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

 ogłoszenie o konkursie 2022.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-10 09:25:42.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku


formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie Wójta Gminy Fałków o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

protokół z naboru

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-10 09:21:01 | Data modyfikacji: 2022-02-02 08:46:22.
Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy
Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Fałków z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza
organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 19 listopada 2021 r. pocztą elektroniczną: gmina@falkow.pl" target=_new>target="_new">gmina@falkow.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. społecznych, administracyjnych i oświaty (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

Fałków, 18.10.2021 r.

Zarządzenie nr 49/2021

projekt Programu

formularz uwag

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-18 12:44:38 | Data modyfikacji: 2021-11-22 11:58:52.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz onnymi podmiotali prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 sprawozdanie za 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-08 10:08:55.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 ogłoszenie o konkursie 2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-26 07:13:04 | Data modyfikacji: 2021-02-22 12:52:57.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

formularz zgłoszenia.docx

protokół z naboru

 ogłoszenie o naborze 30.12.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:37:15 | Data modyfikacji: 2021-02-22 12:48:34.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Fałków z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza
organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 15 listopada 2020 r. pocztą elektroniczną: gmina@falkow.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

Fałków, 19.10.2020 r.

zarządzenie nr 70/2020

projekt programu

formularz uwag

protokół z konsultacji programu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-19 10:07:13 | Data modyfikacji: 2020-12-01 09:56:09.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 sprawozdanie za 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-27 09:06:23.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:07:29 | Data modyfikacji: 2020-02-04 12:03:48.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Fałków o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

formularz zgłoszeniowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:02:32 | Data modyfikacji: 2020-01-09 09:06:22.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Fałków z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Wójt Gminy Fałków zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 15 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną: gmina@falkow.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):


Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

zarządzenie nr 63/2019

projekt progamu współpracy

formularz uwag

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:45:55 | Data modyfikacji: 2019-11-18 14:57:23.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-13 09:55:32 | Data modyfikacji: 2019-03-13 09:57:31.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

ogłoszenie o konkursie

komisja konkursowa

ogłoszenie o wyniku konkursu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:04:31 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:44:38.

Program Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 Uchwała Nr II.14.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:09:53.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Wójt Gminy Fałków zaprasza
organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 15 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną: gmina@falkow.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Fałków

Projekt Programu wspólpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi

formularz uwag

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:16:37 | Data modyfikacji: 2018-11-21 08:21:57.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:51:16.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.pdf

 ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:45:27 | Data modyfikacji: 2018-01-30 13:56:28.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:45:27
Data modyfikacji: 2018-01-30 13:56:28
Opublikowane przez: Admin