bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego strona główna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Wójt Gminy Fałków zaprasza
organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 15 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną: gmina@falkow.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Fałków

Projekt Programu wspólpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi

formularz uwag

protokół z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:16:37 | Data modyfikacji: 2018-11-21 08:21:57.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:51:16 | Data modyfikacji: 2018-11-21 08:21:57.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.pdf

 ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:45:27 | Data modyfikacji: 2018-01-30 13:56:28.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

formularz zgłoszenia.docx

protokół z naboru kandydatów.pdf

 ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:40:04 | Data modyfikacji: 2018-01-04 12:43:16.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 12:40:04
Data modyfikacji: 2018-01-04 12:43:16
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl