Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Fałków, jest prowadzony zgodnie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury dla których organizatorem jest Gmina Fałków. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.


Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:


1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,


2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.


Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fałków. Każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe oraz księgi rejestrowane instytucji kultury w godzinach pracy Urzędu (t.j. od 7.00 do 15.00). Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.


Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Rejestr Instytucji Kultury

Księga rejestrowa instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-19 10:31:21 | Data modyfikacji: 2021-09-01 12:31:20.
Data wprowadzenia: 2021-02-19 10:31:21
Data modyfikacji: 2021-09-01 12:31:20
Opublikowane przez: Admin