bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą elementy sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym: Skórnice, Turowice, Pląskowice

 obwieszczenie BZP.6733.2.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-07-12 12:28:59.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w związku z  postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice, gmina Fałków".

 Zawiadomienie OŚ.6220.3.2021 o wystąpieniu od organów współdziałających z dn. 24.06.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:07:06.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice, gmina Fałków".

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6220.3.2021 z dn. 24.06.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:02:57 | Data modyfikacji: 2021-06-24 15:07:26.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia lub wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie-Obwieszczenie z dn. 01.06.2021r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:00:45.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży stanowiących własność gminy Fałków


 Wykaz do sprzedaży - maj 2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-05-19 09:04:03 | Data modyfikacji: 2021-05-19 09:05:35.

Zawiadomienie -obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sądowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

Obwieszczenie-zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-05-18 13:35:24 | Data modyfikacji: 2021-05-18 13:42:24.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody poweirzchniowe płynące telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu pod dnem rzeki Barbarka na działce nr ew. 430/27 obręb Skórnice w miejscowości Skórnice

 obwieszczenie WA.RUZ.4210.83.2021.MJ.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:34:48 | Data modyfikacji: 2021-05-06 13:36:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacjny na działce nr 811 w obrębie geodezyjnym Skórnice

 obwieszczenie z dnia 29.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:26:06.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 22.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Szreniawa-Czermno na linię kablową od GPZ Szreniawa do stanowiska słupowego nr 112 i 118 - etap 2"

 obwieszczenie BP.6741.9.2021.AB.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:09:18.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie wojewóztwa świętokrzyskiego

 obwieszczenie - kwalifikacja wojskowa w 2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-27 07:30:37.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałajacych w sprawie wydania opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1085, 1086, oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

 Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współistniejacych 23.04.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:37:02.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1085, 1086, oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 23.04.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:35:35.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych "Budy I" oraz "Budy II" o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków".

 Zawiadomienie o wystąpieniu do organów współdziałających z 16.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:18:32.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych "Budy I" oraz "Budy II" o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków".

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 16.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:15:15.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacjny na działce nr 811 w obrębie geodezyjnym Skórnice.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2021 z 07.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:28:32.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia lub wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie-obwieszczenie OŚ.6220.7.2020.TP z dn 01.04.2021r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-01 18:22:40 | Data modyfikacji: 2021-04-01 18:36:03.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 23.03.2021r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 15kV Szreniawa-Czermno na linię kablową od GPZ Szreniawa do stanowiska słupowego nr 112 i 118 - etap 2"


Obwieszczenie Starosty Koneckiego BP.6741.9.2021.AB

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-26 10:02:55 | Data modyfikacji: 2021-03-26 10:07:41.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacjny na działce nr 811 w obrębie geodezyjnym Skórnice.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2021 z 19.02.2021r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-19 13:09:13.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia w drodze postanowienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 zawiad-obw. zn. OŚ.6220.7.2020.TP z 15.02.2021.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:12:45.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie OŚ.6220.7.2020.TP..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-18 13:34:50.

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89 na działkach nr ewid. 446, 447 i 1354"

 Zawiadomienie OŚ.6220.7.2020.TP,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-18 13:32:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji  znak: BZP.6722.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  SN 15 kV w obrębach geodezyjnych: Wąsosz, Czermno, Skórnice gm. Fałków i Józefów Stary - gmina Przedbórz

 obwieszczenie z dnia 17.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-17 14:05:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębach geodezyjnych: Wąsosz, Czermno, Skórnice gm. Fałków i Józefów Stary - gmina Przedbórz

 obwieszczenie BZP.6733.5.2020 z 01.12.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-12-01 11:07:39.

Ogłoszenie Wójta Gminy Fałków w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru uprawy maku lub konopii włóknistych w 2021 r.

 ogłoszenie z 12.11.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:03:02 | Data modyfikacji: 2020-11-12 10:04:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 30.10.2020 r. - terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 3 "BUKOWIE" w obwodzie łowieckim nr 21 i 35 - sezon 2020-2021

 obwieszczenie OŚ.6151.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:21:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie terminarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 47 "Leśnik" w obrębie łowieckim nr 315 - sezon 2020/2021

 obwieszczenie OŚ.6151.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-16 14:42:07.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  SN 15 kV w obrębach geodezyjnych: Wąsosz, Czermno, Skórnice gm. Fałków i Józefów Stary - gmina Przedbórz

 obwieszczenie BZP.6733.5.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-12 10:05:47.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji zn: BZP.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Papiernia

 obwieszczenie z dnia 14.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-14 09:19:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 13.08.2020 r. - kalendarz polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2020/2021przez Koło Łowieckie Nr 25 ŁOŚ w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-13 12:10:35.

Obwieszczenia Wójta Gminy Fałków z dnia 12.08.2020 r. w sprawie polowania zbiorowego  w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:11:37.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków nr 1b/2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Czermno

Obwieszczenie nr 1b 2020 z dnia 28.07.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:23:34.

Zawiadomienie-obwieszczenie nr 2b o wydaniu decyzji  znak: OŚr.6220.2.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Elektrowni słonecznej (farmy fotowoltainczej) wraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Czermno.

 zawiadomienie-obwieszczenie nr 2b z 27.07.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-27 13:33:34.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej w msc. Papiernia

 Obwieszczenie BZP.6733.4.2020..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-21 11:41:36.

Zawiadomienie-obwieszczenie Nr 1a/2020 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowosci Czermno.

 zawiadomienie-obwieszczenie ÓSR.6220.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-01 11:35:54.

Zawiadomienie-obwieszczenie Nr 2a/2020 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) wraz z inferastrukturą towarzyszącą w obrębie Czermno

obwieszczenie OŚR.6220.2.2020..pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:00:35 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:05:31.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Budy"

 zawiadomienie - obwieszczenie OŚR.6220.3.2020..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:40:39.

Zarządzenie nr 7/2020 Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 09.06.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodkła wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

 zarządzenie nr 7 Kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-09 09:06:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrzej w miejscowosci Papiernia w obrębie geodezyjnym Sulborowice, gm. Fałków

obwieszczenie BZP.6733.4.2020

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:52:49 | Data modyfikacji: 2020-06-09 08:58:16.

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Budy o łącznej mocy do 1 MW w n. Budy.

 obwieszczenie OŚR.6220.3.2020..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:06:03.

Zarządzenie nr 6/2020 Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 20.05.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodkła wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

 zarządzenie nr 6 kierownika GOPS z 25.05.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-27 10:52:49.

Zawiadomienie -Obwieszczenie Nr 2/2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Czermno

 zawiadomienie OŚ.6220.2.2020 nr 2.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:10:03.

Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 08.05.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 5 Kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:03:29.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego zn. SPN.II.752.16.2019 o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzajaących nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 20003 r. we władaniu PKP S.A. niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

 Obwieszczenie przed wyd. dec.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-05 07:17:23.

Zawiadomienie-Obwieszczenie nr 3/2020 Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna Budy" o łącznej mocy do 1 MW w miejscowości Budy

 obwieszczenie nr 3.2020 OŚR.6220.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:50:26.

Zarządzenie Nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 27.04.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 4 Kierownika GOPS z 27.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-27 12:59:48.

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w miejscowości Czermno gm. Fałków

 zawiadomienie OŚR.6220.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-23 11:12:34.

obwieszeczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 20.04.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy OSP - świetlicy wiejskiej  wraz z niezbędną infarstrukturą techniczną w miejscowości Fałków.

 obwieszczenie BZP.6733.3.2020 z dnia 20.04.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:13:07.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 20.04.2020 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Skórnice

 obwieszczenie BZP.6733.2.2020 z dnia 20.04.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:01:50.

Zarządzenie Nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 10.04.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 3 kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-10 11:23:26.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy OSP - świetlicy wiejskiej w obrębie godezyjnym Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2020,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:53:27.

obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Skórnice,

 obwieszczenie BZP.6733.2.2020,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-06 08:34:05.

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie z dnia 25.03.2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie nr 2 kierownika GOPS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-26 15:13:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków - zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: BZP.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN15 kV i nN 0,4 kV, obrębie geodezyjnym Czermno Kolonia i Budy

 obwieszczenie z dnia 18.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:27:22.

Zarządzenie Wójta gminy Fałków z dnia 16 marca 2020 r.  w sprawie działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem episemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

 zarządzenie nr 19.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-18 08:15:20.

Zarządzenie Nr 1/2020 Kieronika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Fałkowie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie tymczasowego zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19

 zarządzenie kierownika gops.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:47:03.

Decyzja Starosty Koneckiego znak: GN.6827.3.2019 z dnia 04.03.2020r orzekająca że nieruchomość połozona w obrębie ewidencyjnym 260501_2.0004 Fałków w gminie Fałków, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 827 o pow.0,46 ha stanowi mienie gromadzkie.

Decyzja Starosty Koneckiego GN.6827.3.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-11 09:43:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków znak BZP.6733.1.2020 z dnia 03.03 2020 r o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w obrębach geodezyjnych Czermno, Kolonia Czermno, Budy.

 obwieszczenie. BZP.6733.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-03 10:14:47.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawu wodnego, trasy rowu melioracyjnego i budowę przepustu na działce ew. 374 w miejscowości Czermno-Kolonia

 zawiadomienieWA.ZUZ.3.421.649.2019.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-27 12:30:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy OSP - świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-26 10:35:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Skórnice gm. Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-19 11:19:19.

zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.99.2019.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-21 13:34:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków znak BZP.6733.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie BZP.6733.1.2020

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-20 09:38:50.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w prawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 Obwieszczenie 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-16 08:28:54.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez rzekę Barbarkę przewodów w rurze osłonowej na działce ewid. 1610 w obrębie Turowice, gm. Fałków

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.949.2019.MK.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:26:05 | Data modyfikacji: 2019-12-31 10:26:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia realizowanego przez PKP Energetyka Budownictwo Sp. z o. o. ul. Hoża 86/1, 00 682 Warszawa polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pląskowice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda, na działce o nr ewidencyjnym 389/2 obręb geod. Skórnice, gm. Fałków

OBWIESZCZENIE OŚr.6220.2.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:54:38 | Data modyfikacji: 2019-12-17 12:58:42.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 12 zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz.

 obwieszczenie OŚr.6151.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-06 12:13:56 | Data modyfikacji: 2019-12-06 12:17:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV pląskowice, składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1MW każda na działce o nr ewidencyjnym 389/2 obręb Skórnice gm. Fałków

 obwieszczenie OŚr.6220.2.2019 z 06.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:44:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: BZP.6733.7.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0.4 kV na działkach w obrębie Wąsosz

 obwieszczenie z 06.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:29:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 297 - Koło Łowieckie "LUBONIE" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:42:22 | Data modyfikacji: 2019-11-05 09:45:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0.4 kV w obrębie geodezyjnym Wąsosz

 obwieszczenie BZP.6733.7.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 08:23:22.

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV pląskowice, składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1MW każda na działce o nr ewidencyjnym 359/2 obręb Skórnice gm. Fałków


 

zawiadomienie OŚr.6220.2.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:00:55 | Data modyfikacji: 2019-09-23 13:01:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Przedborzu

 OŚr. 6151.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-16 10:30:02 | Data modyfikacji: 2019-09-16 10:30:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie BZP.6733.7.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-10 14:03:47.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczaca budowy linii kablowej oświwtlenia ulicznego  w obrębie geodezyjnym Kolonia Czermno

 obwieszczenie z 04.09.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:03:26.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego, o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych przez linie kolejowe

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegko SPN.II.752.20.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-29 07:52:34.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniu zbiorowym w obwodzie zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12

obwieszczenie Ośr.6151.9.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-16 14:39:50 | Data modyfikacji: 2019-08-16 14:40:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowie sieci telekomuniakacyjnej w obrębie geodezyjnym Czermno i Kolonia Czermno.

 obwieszczenie BZP.6733.5.2019 z 12.08.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:55:22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "Leśnik" w Przedborzu

obwieszczenie OŚr.6151.8.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:20:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniu zbiorowym zarządzonym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12

obwieszczenie OŚr.6151.7.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:18:28.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniach zbiorowych planowanych przez Koło Łowieckie nr 3 BUKOWIE w Końskich

 obwieszczenie OŚr.6151.6.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:39:02.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o polowaniach zbiorowych planowanych przez Koło Łowieckie nr 25 ŁOŚ w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.5.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:36:32.

Pismo Świętokrzyskiego inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczące prowadzenia badań powietrza w rejonie zabudowy mieszkaniowej Fałkowa związku z pożarem odpadów na terenie Spółki Polskie Odpady Komunalne

 informacja pożar_NEW.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-26 15:01:50.

Informacja Wójta Gminy Fałków o zamiarze przebudowy drogi gminnej Nr 322004T Zbójno-Greszczyn i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Informacja Wójta Gminy Fałków z dnia 10.07.2019 o zamiarze przebudowy drogio zamiarze

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-10 09:04:00.

VITA TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. K. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, w której 100% udziałowcem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


do pobrania:

 ogłoszenia.zip

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:04:05 | Data modyfikacji: 2019-07-02 08:05:09.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowie sieci telekomuniakacyjnej w obrębie geodezyjnym Czermno i Kolonia Czermno.

 obwieszczenie BZP.6733.5.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-28 09:54:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV).

 Obwieszczenie BPI.6733.1.17.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-13 08:36:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka Znak: BPI.6733.1.15.2019 - do pobrania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-16 13:16:41 | Data modyfikacji: 2019-05-16 13:17:21.

Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy Fałków

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-13 07:44:30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 10.05.2019r zawiadamiającego o wydaniu decyzji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dn.10.05.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:21:34 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:23:18.

Zarządzenie nr 11/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedbórz z dnia 30.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów Nadleśnictwa Przedbórz. Zakaz obowiązuje od dnia 09.05.2019 r. do dnia 30.05.2019 w oddziałach leśnych zaznaczonych na mapie załaczone do zarządzenia.


zarządzenie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-02 07:40:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka Znak BPI.6733.1.13.2019 z dnia 11.04.2019 r. w sprawie prowadzonego postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) w Gminie Fałków, obręb geodezyjny Budy.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:50:44 | Data modyfikacji: 2019-04-17 13:51:31.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającaj na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV)

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia Konecka

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 07:28:33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej sieci elektroenergetycznej kablowej nN (0,4 kV) polegającaj na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej nN w obrębie geodezyjnym Studzieniec i Fałków

 Obwieszczenie BZP.6733.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-27 11:04:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 07:28:40.

Odwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:18:01 | Data modyfikacji: 2019-03-21 08:19:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Sułków i Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-15 14:13:13 | Data modyfikacji: 2019-03-15 14:14:37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków  o miejscu przechowywania Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu w indywidualnym obwodzie łowieckim nr 297 Koła Łowieckiego nr 50 "LUBONIE w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:55:14.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 Obwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2019 r..(2628817_2834664).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-22 07:39:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie i przebudowie złącz kablowych nN na działkach o nr ewid. 128/3, 1067/2 w obrębie Studzieniec oraz na działkach o nr ewid. 886, 1038 w obrębie Fałków.

 obwieszczenie BZP.6733.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:07:33.

Informacja Wójta Gminy Fałków o zamiarze przebudowy drogi gminnej Skórnice-Pląskowice i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 informacja Wójta Gminy Fałków z dnia 11.01.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:32:34 | Data modyfikacji: 2019-01-11 12:32:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 298 - Koło Łowieckie nr 25 "Łoś" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.3.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-10 09:58:54.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowickie "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-08 11:14:52.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12 

 obwieszczenie OŚr.6151.1.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:37:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Przedborzu

 obwieszczenie OŚr.6151.7.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:57:37.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003r we władaniu PKP S.A.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.II.752.23.2017

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-13 08:24:56.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęćiu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie zamknietym dla inwestycji polegającej na Przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954

Obwieszczenie IR.II.746.28.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:46:56.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 27.11.2018 r. o wydaniu decyzji znak: BP.6740.4.6.2018.AG z dnia 27.11.2018 w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulic, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Fałków w ramach zadania: Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B-"WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5".

 Obwieszczenie BP.6740.4.6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:03:36 | Data modyfikacji: 2018-12-04 12:04:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przedbórz, obwód łowiecki nr 12.

obwieszczenie o zmianie terminu polowania

 obwieszczenie OŚr.6151.5.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:11:45 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:58:40.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 11:59:21.

Informacja i Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-26 10:38:19 | Data modyfikacji: 2018-10-26 10:39:03.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie rozpoczęcia polowania zbiorowego w obwodzie zarządzanym  przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz, obwód łowiecki nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.10.2018.jpg

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:47:05.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie terminarza polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 315 - sezon 2018/2019 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 47 "LEŚNIK" w Przedborzu

Obwieszczenie z dnia 10.10.2018.pdf

Załacznik do Obwieszczenia - Terminarz polowań.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 11:04:38.

Obwieszczenie Starosty koneckiego z dnia 01.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulic, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Fałków w ramach zadania: Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B-"WOLSKA" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5

 obwieszczenie BP.6740.4.6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:55:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie Koła Łowieckiego nr 25 "Łoś" w Przedborzu

Obwieszczenie z dnia 03.10.2018r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:45:36 | Data modyfikacji: 2018-10-03 14:46:51.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Nr 9.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4430D" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie z dnia 26.09.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-26 10:54:04.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację obiektu mostowego i wykonanie w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego nad rzeką Barbarką

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-12 07:43:58.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację obiektu mostowego i wykonanie w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego nad rzeką Greszczynką

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-12 07:39:19.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4430D" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.9.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-27 12:14:27.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego  pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”


Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.


Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.


Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 18:03:38 | Data modyfikacji: 2018-07-25 18:04:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji Nr 6.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 470 m oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Sulborowice

 obwieszczenie - decyzja nr 6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:56:47 | Data modyfikacji: 2018-07-25 10:57:16.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji Nr 5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 300 m oraz montaż 6 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Smyków

 obwieszczenie - decyzja nr 5.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:55:32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzji Nr 4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 510 m oraz montaż 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Kolonia Czermno

 obwieszczenie - decyzja nr 4.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:49:09 | Data modyfikacji: 2018-07-25 10:49:58.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o  wydaniu decyzji Nr 7.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/tłocznią ścieków oraz wewnętrzną linią zasilania w ramach budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Fałków

 obwieszczenie z dnia 20.07.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-20 11:44:53 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:46:31.
Komunikat w sprawie suszy w uprawach

dokumenty do pobrania:


Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie


Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie-informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zarządzenie nr 56/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych


Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania


Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Fałków z dnia 2 lipca 2018 r.

 komunikat w sprawie suszy.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:39:18 | Data modyfikacji: 2018-07-02 14:43:45.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego- Rozbudowa zakładu gospodarowania odpadami połozonego w miejscowości Fałków przy ul.Pląskowickiej 89

Zawiadomienie OŚr.6220.1.2018 z dnia 01.06.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:37:10 | Data modyfikacji: 2018-06-01 12:39:43.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/tłocznią ścieków oraz wewnętrzną linią zasilania w ramach budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.7.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:28:06.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 470 m oraz montaż 4 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Sulborowice

 obwieszczenie BZP.6733.6.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:09:19 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:09:46.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 300 m oraz montaż 6 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Smyków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:06:01.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 510 m oraz montaż 11 szt. latarni oświetlenia ulicznego w obrębie geodezyjnym Kolonia Czermno

 obwieszczenie BZP.6733.4.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:59:40.
informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodnepolegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi, budowę wylotów kanalizacji deszczowej, likwidację istniejących oraz budowę nowych przepustów, przebudowę istniejącego rowu ziemnego w związku z inwestycją pn. „Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym w miejscowości Fałków”.


Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pokój nr 116a i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 7:30 – 14:30.


Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dniod dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 zawiadomienie WA.ZUZ.3.421.348.2018.MS.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-25 10:28:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Fałków

Obwieszczenie z dnia 13.03.2018r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:06:30 | Data modyfikacji: 2018-03-15 08:09:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie geodezyjnym Czermno.

 obwieszczenie z dn. 05.03.2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-05 11:45:56.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o wydaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0.4 kV dla zasilania przepompowni ścieków na działkach w obrębie geodezyjnym Wąsosz

 obwieszczenie z 29.01.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:28:19 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:29:25.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "KNS4440A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1465/2 w obrębie geodezyjnym Czermno

 Obwieszczenie BZP.6722.1.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:16:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia
12.01.2018 w zawiadamiające o wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającego na budowie elektroenergetycznej
linni kablowej 0,4kV na działkach o nr ewid 948,
1118 w obrębie geodezyjnym Fałków
 obwieszczenie z dnia 12.01.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-12 10:36:26 | Data modyfikacji: 2018-01-12 10:37:40.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 od km 180+700 do km 181+000 wraz z budową kanału technologicznego, w miejscowości Smyków, na terenie gminy Fałków w powiecie koneckim

 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7820.1.27.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 13:56:11.

Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Fałków


Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od dnia 28.11.2017r. do dnia 19.12.2017 r.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona wg ewidencji gruntów i budynków nr 751 o pow. 0.03 ha położona w obrębie geodezyjnym Sułków gm. Fałków, objęta księgą wieczystą nr KI1K/000572757/8. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fałków teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i letniskowo- rekreacyjną.
Cena nieruchomości została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 1 800,00 zł plus należny podatek VAT.
Nieruchomość zwolniona Uchwalą Rady Gminy w Fałkowie Nr XXVIII/220/2017 z dnia 5 października 2017r. z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                    /-/ Henryk Konieczny


Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie ,która spełnia jeden z warunków określonych w art.34 ust1.pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2015 roku, poz.782 z póż.zm.).

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-28 07:05:55 | Data modyfikacji: 2017-11-28 07:08:01.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV  dla zasilania przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Fałków

 obwieszczenie BZP.6733.5.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-27 09:11:03 | Data modyfikacji: 2017-11-27 09:14:21.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV na działkach o nr ew. 948, 1118 w obrębie geodezyjnym Fałków

 obwieszczenie zn. BZP.6733.4.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-22 11:43:16 | Data modyfikacji: 2017-11-27 09:12:14.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta gminy Fałków z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Wójt Gminy Fałków
zaprasza


organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Uwagi do Programu można nadsyłać do 3 listopada 2017 r. pocztą elektroniczną: gminafałkow@wp.pl lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Fałkowie):


Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1a, 26 –260 Fałków
(z dopiskiem: konsultacje - Program Współpracy)
Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stanowisku ds. ewidencji ludności (pokój nr 8) lub pod numerem telefonu: 44 7873535

 

Zarządzenie Nr 42.doc

formularz uwag.doc

protokół z konsultacji.pdf

 projekt programu.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:28:54 | Data modyfikacji: 2017-11-06 11:55:17.
Decyzja Wójta Gminy Fałków o umorzeniu
postępowania

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o. ul. Marii Opielińskiej 16B/3, 25 - 426 Kielce z dnia 03.10.2017 r. w sprawie wycofania wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Przetwarzania Odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie.

Decyzja Wójta Gminy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-05 12:54:42 | Data modyfikacji: 2017-10-05 12:55:09.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr
SPN.III.7820.1.27.2017

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Smykowie od km 180+700 do km 181+000, w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków-Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Fałków

 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:40:15 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:42:11.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnerów spoza sektora finansów publicznych (z sektora MŚP oraz z poza sektora MŚP) do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik 1: Formularz oferty

Załącznik 2: Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji

Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta

Załącznik 4: Karta Oceny Oferty

Załącznik 5: Oświadczenie MŚP

Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej

Załącznik 9: Program Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023

Załącznik10: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik 11: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-08 20:31:11 | Data modyfikacji: 2017-09-08 20:55:20.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowa (farmy) elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na części działki nr ewid 386 obręb Skórnice, gm Fałków.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08 | Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-06 00:09:08
Data modyfikacji: 2017-07-06 00:10:53
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl