Wybory ławników sądów powszechnych 2019

Wybory ławników sądów powszechnych 2019

Informacja
o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023


Wójt Gminy Fałków informuje, że w 2019 r. Rada Gminy Fałków przystępuje do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2020 – 2023.


Prawo zgłaszania kandydatów mają:
• Prezesi właściwych sądów;
• Stowarzyszenia;
• inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
• co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.


Ławnikiem może być wybrana osoba, która spełnia następujące warunki:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;
• jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
• jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy Fałków pok. nr 110, (sekretariat). tel. 44 787 3535
Karty zgłoszenia kandydatów na ławników z dokumentami można składać w godzinach pracy w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A pok. nr 110 (sekretariat).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Termin zgłaszania kandydatów - do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Kartę zgłoszenia i inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Fałkowie pok. nr 110, w godzinach pracy Urzędu oraz ze stron internetowych Gminy Fałków: www.bip.falkow.pl i www.Falkow.pl.


Wójt Gminy Fałków
/-/ Henryk Konieczny

do pobrania:

karta zgłoszenia

Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Wzór listy osób popierających kandydata

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników i ławników, dla których administratorami danych są Rada Gminy w Fałkowie i Wójt Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-10 09:54:49 | Data modyfikacji: 2019-06-10 14:06:29.
Data wprowadzenia: 2019-06-10 09:54:49
Data modyfikacji: 2019-06-10 14:06:29
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl